plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Souborné zkoušky


Souborné zkoušky jsou zařazeny do učebního plánu třetího ročníku a jejich absolvování je povinné. Studenti skládají zkoušku z české literatury, světové literatury a cizího jazyka. Studenti si vybírají podle svého zájmu mezi anglickým a německým jazykem. Do konce září se studenti rozhodnou, jaký cizí jazyk si pro soubornou zkoušku zvolí. Pro každou dílčí soubornou zkoušku je stanoven zvláštní termín.

Obsahově souborná zkouška zahrnuje učivo, které bylo doposavad probráno v jednotlivých maturitních předmětech. Otázky k souborným zkouškám jsou koncipované podobně jako otázky k ústní maturitní zkoušce - u literatur souborná zkouška simuluje profilovou maturitní zkoušku z české a světové literatury, u cizích jazyků naopak společnou zčást maturitní zkoušky. Formálně probíhají souborné zkoušky velmi podobně jako ústní maturitní zkouška (studijní volno před zkouškou, losování otázky, „potítko“, zkouška před komisí).

Cíl souborných zkoušek je tedy dvojí: Jednak slouží k systemizaci a zopakování učiva jednotlivých maturitních předmětů a jednak je to jakási „generálka“ před ostrou maturitní zkouškou.


Česká literatura

Termín: 20. června 2017
Zkouška se skládá z interpretace literárního textu a prověření faktografických znalostí z české literatury v rozsahu probrané látky 1. - 3. ročníku.
Zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku také 15 minut.
Otázky se losují.

 1. Literatura velkomoravského období a literatura raného středověku v českém státě
 2. Literatura vrcholného středověku (= 14. století)
 3. Literatura husitského období
 4. Humanistická literatura
 5. Katolické a protestantské baroko v literatuře
 6. První (obranná) fáze NO
 7. Druhá (ofenzívní) fáze NO
 8. Romantismus (= třetí fáze NO)
 9. Čtvrtá fáze NO (Němcová, Havlíček, Frič, Sabina)
 10. Májovci
 11. Ruchovci
 12. Lumírovci
 13. Historická próza 2. pol. 19. století
 14. Venkovská próza 2. poloviny 19. století
 15. Drama přelomu století, český naturalismus
 16. Česká moderna
 17. Generace buřičů
 18. Proletářská poezie, poezie času a ticha
 19. Avantgardní směry. Nezval, Seifert, Biebl
 20. Demokratický proud české prózy 1. pol. 20. století
 21. Psychologická a společenská próza 1. pol. 20. století
 22. Katolická, expresionistická, legionářská, historická, humoristická a ruralistická próza 1. pol. 20. století
 23. Drama 1. pol. 20. století

Světová literatura

Termín: 23. června 2017
Zkouška prověřuje faktografické znalostí ze světové literatury v rozsahu probrané látky 1. - 3. ročníku.
Zkouška trvá 15 minut, příprava na zkoušku také 15 minut.
Otázky se losují.

 1. Kultura a literatura Mezopotámie, Egypta, Persie a literární památka Bible
 2. Kultura a literatura starověké a středověké Číny, Japonska, Indie a Ameriky
 3. Řecká kultura a výtvarné umění
 4. Římská literatura a výtvarné umění
 5. Územní a národnostní cykly raného středověku, kurtoazní lyrika, středověké drama, měšťanská literatura v kontextu s výtvarným projevem
 6. Předstupeň novověkého myšlení v dílech Danta, G. Chaucera, F. Villona, humanismus, renesance v Itálii a renesanční výtvarný projev
 7. Renesanční literatura ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Nizozemí a Německu
 8. Typy renesančního divadla a William Shakespeare
 9. Barokní literatura a výtvarné umění
 10. Literatura období klasicismu a poklasicistní komedie
 11. Osvícenství a sentimentalismus v evropské literatuře
 12. Romantická literatura v Anglii a Francii
 13. Romantismus v Německu a hnutí Mladé Německo, romantismus v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, na Ukrajině
 14. Vývoj americké literatury do počátku 20. století (romantismus a realismus)
 15. Ruská literatura 18. a 19. století
 16. Kritický realismus v anglické a francouzské literatuře
 17. Naturalismus v evropské literatuře
 18. Nové umělecké směry konce 19. století a poč. 20. století - prokletí básníci
 19. Umělecká avantgarda 1. pol. 20. století v próze a poezii, poezie 1. pol. 20. stol.
 20. Světová próza 1. polo. 20. století ve Francii, Anglii, Německu, Rusku, severských zemích
 21. Světová proóza 1. poloviny 20. století v Itálii, Španělsku, Portugalsku, USA
 22. Světové drama 1. pol. 20. století

Anglický jazyk

Termín: 27. března (písemná část), 3. dubna 2016 (ústní část)
Písemná část (didaktický test) se skládá ze čtyř částí:

 • praktický jazyk (gramatika a slovní zásoba)
 • poslech - porozumění slyšenému textu
 • porozumění čtenému textu
 • psaní - text na všeobecné téma (lze použít slovník bez přílohy věnované psaní a korespondenci)

Ústní část se skládá ze čtyř částí:

 • otázky vztahující se ke všeobecnému tématu
 • popis obrázku a porovnání obrázků
 • samostatný projev na jedno z profilových témat
 • situace - interakce s učitelem
 • Všeobecná témata:
  1. Personal identification
  2. Family
  3. Home
  4. My city/town/village
  5. School
  6. Free time
  7. Travel
  8. Food
  9. Everyday life
  10. Health and keeping fit 
  11. Work 
  12. Shops and services
 • Profilová témata:
  1. Holidays and traditions: Halloween, Christmas
  2. Holidays and traditions: St. Patrick´s Day, Easter, Thanksgiving
  3. Genres of literature
  4. A book by a British/American author
  5. Bookshop and library
  6. The system of education in the Czech Republic
  7. The system of education in the UK and the USA
  8. My school
  9. Sports
  10. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  11. The United States of America
  12. My future life (CV, application letter, job interview)
  13. British literature - Renaissance (W. Shakespeare)
 • Situace (rozhovor):
  1. At a restaurant
  2. Giving directions
  3. Buying a train ticket
  4. At a department store (supermarket/clothes shop)
  5. In a bookshop
  6. Job interview

  Německý jazyk

  Termín: 11. dubna (písemná část), 18. dubna 2016 (ústní část)

  Souborná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • písemná část
  • ústní část

  Písemná část:
  Zaměřuje na prokázání zvládnutí základních gramatických struktur jazyka, lexikálních jevů a systémové stavby jazyka.

  Písemná část zkoušky se skládá ze 4 částí a uchazeč má být schopen:

  • používat vybrané mluvnické a lexikální struktury
  • porozumět slyšenému textu
  • porozumět čtenému textu
  • napsat text (120 - 150 slov) na zadané téma - možnost použít slovník v knižní podobě

  Ústní část:
  Uchazeč je zkoušen, zda dokáže reagovat na běžné situace denního života a dovede plynně mluvit o zadaných tématech.

 • Všeobecná témata:
  1. Persönliche Charakteristik
  2. Familie
  3. Mein Zuhause und Wohnen (Leben in der Stadt, auf dem Lande)
  4. Alltagsleben
  5. Freizeit und Hobbys
  6. Gesundheit
  7. Einkaufen
  8. Ernährung
 • Profilová témata:
  1. Bekannte Persönlichkeiten der Buchkultur – Luther/Gutenberg
  2. Klassische Literatur und Romantik – Goethe
  3. Die Buchhandlung
  4. Die Bibliothek
  5. Feste und Bräuche
  6. Kinderliteratur – Gebrüder Grimm – Märchen
  7. Mein Lieblingsbuch und Lieblingsgenre
  8. Berühmte deutschprachige Persönlichkeiten
 • Situace:
  1. Im Restaurant
  2. Im Geschäft (Im Supermarket)
  3. Nach dem Weg fragen (Anweisung geben)
  4. Ausgehen (z. B. Gehen wir ins Kino!)