plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Přijímací řízení


Na jaře 2017 se na střední školy s maturitou poprvé povinně konají jednotné přijímací zkoušky. Jedná se o písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Bližší informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek, testová zadání k procvičení, formulář přihlášky ke studiu ke stažení i vzor jejího správného vyplnění najdete na www.cermat.cz.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2017 v kanceláři školy nebo poštou. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 12. a 19. dubna 2017.

Pro školní rok 2017/2018 otvíráme 1 třídu s maximálním počtem 30 žáků.

Kritéria přijímacího řízení 2017 – tj. pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení:
 1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 12. dubna (1. termín) a 19. dubna (2. termín). Jedná se o jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.

 2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku nepotvrdí, je třeba k ní přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

 3. Uchazeč může podat přihlášku až na dvě střední školy. V tom případě koná jednotnou přijímací zkoušku na obou školách a do výsledků přijímacího řízení se započítává lepší výsledek z obou pokusů.

 4. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a méně = 0 bodů.

 5. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).

 6. Přijato bude 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.

 7. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého jazyka.

 8. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.

PhDr. Alice Krýžová, ředitelka školy


Informace k přílohám:

 • Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.
 • Zde si můžete rovněž stáhnout formulář "přihlášky na střední školu" pro školní rok 2017/2018 .
 • Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.