A od 3. 6.

 • řešení z minulého týdne

Do následujících vět doplňte správné slovesné tvary. 

I want to see Jane before _______________________ (go) out.  I GO

We are going on holiday tomorrow. I _________________ (tell) you all about it when we _________ (come) back.   I WILL TELL; WE COME BACK

Bryan looks very different now. When you ____________ (see) him again, you ______________(not/recognise) him. YOU SEE/WILL NOT RECOGNISE

We must do something before it _____________ (be) too late. IT IS

I don´t want to go without you. I ______________ (wait) until you ______________ (be) ready.

I WILL WAIT; YOU ARE

I´ll come straight back home after I ___________________ (do) the shopping. I DO

Let´s go home before it ______________ (start) raining. IT STARTS

 

Modální /způsobová slovesa – MODAL VERBS

 • PŘEPIŠTE SI DO SEŠITU:

Jak poznáte modální sloveso?

 • Má ve všech osobách stejný tvar.

Např. I can swim. You can swim. He can swim. — CAN je modální sloveso.

I have to work. You have to work. He has to work. — HAVE TO  není modální sloveso.

 • Otázku tvoří inverzí.

 Can you swim? Must she speak? WIll she go?

 • Zápor tvoří pomocí NOT.

I cannot work. She will not go.

 • Modální sloveso nemá infinitiv. Pokud potřebujete infinitiv, musíte si „pomoci“ s opisnými tvary, např. MUST –  TO HAVE TO; MAY – TO BE ALLOWED TO;  CAN – TO BE ABLE TO
 • Po modálním slovese obvykle následuje infinitiv plnovýznamového slovesa bez částice TO (bare infinitive).

She must help. We should stop.  (Výjimkou je sloveso USED TO a OUGHT TO.)

 • Modální slovesa mohou plnit různé funkce, vyjadřují různou modalitu, např. jistotní nebo dispoziční.
 • Můžeme je tedy použít, pokud chceme sdělit, že něco je jisté, možné, či nemožné:

We use modals to show if we believe something is certain, possible or impossible:

My keys must be in the car. Moje klíče musí být v autě. = velmi pravděpodobně jsou.
It might rain tomorrow. Zítra by mohlo pršet. (vyjádření pravděpodobnosti)
That can’t be Peter’s coat. It’s too small. To nemůže být Petrův kabát.

 • Modální slovesa se též používají, chceme-li mluvit o něčí schopnosti, žádat o svolení, požadovat něco nebo něco nabízet:

We also use them to do things like talk about ability, ask permission, and make requests and offers:

I can swim.  Umím plavat. (schopnost)
May I ask a question? Mohu/Smím položit dotaz? (žádost o svolení, povolení)
Could I have some tea, please? (žádost)
Would you like some help? (nabídka)

WILL, WON´T

Sloveso WILL se používá pro vyjádření budoucnosti, když se mluvčí rozhodně v okamžiku promluvy, že něco udělá.

Oh, I´ve left the door open. I´ll go and shut it.

Používá se rovněž:

v nabídkách:

 That bag looks heavy. I´ll help you with it.

ve slibech:

I won´t tell anyone. I promise.

v žádostech:

Will you shut the door, please?

– Používá se v podmínkových větách: If it rains, we will stay at home.

 

SHALL, SHAN´T

Tyto tvary se v britské angličtině používají v 1. os. j.č. a mn. č. místo slovesa WILL.

Shall I open the window? Mám otevřít okno?

Shall we go? Půjdeme?

I shan´t be here tomorrow. Zítra tu nebudu.

WOULD = „BY“

Používá se, když si představujeme situaci či děj.

It would be nice to buy a new car, but we can´t afford it. Bylo by hezké koupit si nové auto, ale nemůžeme si to dovolit.

I´m not going to bed yet. I´m not tired and I would not sleep.  Nejsem unavený a nespal bych.

S minulým infinitivem odkazuje na minulost.

I did not go to bed. I wasn´t tired, so I would not have slept. Nebyl jsem unaven a byl bych býval nespal.

She would have bought it, but she had no money. Byla by to koupila, ale neměla peníze.

Používá se v přácich větách a v podmínkových větách:

I wish it would stop raining.

If she had more time, she would help you.

If she had had more time, she would have helped you.

CAN

– zápor je CANNOT – píše se dohromady.

Používá se, chceme-li říci, že něco je možné nebo někdo je schopen něco udělat.

Can you cook? Umíte vařit?

We can see the lake from our bedroom window.

Často se používá se slovesy smyslového vnímání.

I can hear you. Slyším vás.

COULD = mohl, mohl by

Je minulým časem slovesa CAN.  She could swim when she was 5. Uměla plavat, když jí bylo 5.

Je podmiňovacím způsobem slovesa CAN. She could do it if she wanted to. Mohla by to udělat, kdyby chtěla.

Jiné tvary sloveso CAN nemá. Chceme-li ho použít v jiných tvarech, musíme využít tzv. opisného tvaru: TO BE ABLE TO – být schopen

předpřítomný čas: I haven´t been able to sleep recently.

budoucí čas: She will be able to help you.

 

Modální slovesa CAN a COULD se mohou použít pro vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti a v minulosti:

The phone is ringing. It could be Tim. Mohl by to být Tim.

That can’t be Peter’s coat. It’s too small. To nemůže být Petrův kabát.

Pro vyjádření pravděpodobnosti v minulosti se pojí s minulým infinitivem:

Why didn´t Liz apply for the job? She could have got it. Mohla ji získat.

She can´t have eaten 3 cakes. Nemohla snít 3 dorty.

SHOULD, OUGHT TO = „měl by“

Používá se, když radíme nebo vyjadřujeme svůj názor.

You look tired. You should go to bed. Měl by sis jít lehnout.

She should apologize. Měla by se omluvit.

Jim ought not to go to bed late. Jim by neměl chodit spát pozdě.

I tato slovesa se pojí s minulým infinitivem, jestliže odkazujeme na minulost:

It was a great party last night. You ought to have come. Měl jsi přijít.

I wonder why they are late. They should have been here an hour ago. Měli tu být před hodinou.

MAY

Vyjadřuje, že někdo něco smí nebo může udělat:

You may leave. Smíte odejít.

Vyjadřuje pravděpodobnost:

It may be true. Možná, že je to pravda.

Jeniffer may not be working at the moment. Možná, že právě teď Jeniffer nepracuje.

MIGHT

Je podmiňovacím způsobem slovesa MAY.

Vyjadřuje pravděpodobnost:

It might be true. Možná, že by to byla pravda.

She might not help them. Možná, že by jim nepomohla.

I tato slovesa se mohou pojit s minulým infinitivem, pokud odkazují na minulost:

I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday. – He may not have been feeling well. Možná se necítil dobře.

I wonder why Jim did not answer the phone. – He may have been asleep. Možná spal.

Sloveso MAY jiné tvary nemá. Chceme-li ho použít v jiných časech, musíme využít tzv. opisnho tvaru: TO BE ALLOWED TO

She was not allowed to watch TV. Nesměla se dívat na TV.

MUST = muset

You must help me. Musíš mi pomoci.

Rovněž vyjadřuje velmi vysoký stupeň pravděpodobnosti.

Jane is a hard worker. – You must be joking. To si musíte dělat legraci.

Vysoký stupeň pravděpodobnosti vyjadřuje i v minulosti, to se pojí s minulým infinitivem:

The phone rang but I didn´t hear it. I must have been asleep. Musel jsem spát.

I´ve lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere. Někde mi musela upadnout.

Jiné tvary toto sloveso nemá. Chceme-li ho použít v jiných časech, musíme využít tzv. opisného tvaru: TO HAVE TO

I had to go to work. Musel jsem jít do práce.

Will you have to help them? Budeš jim muset pomoci?

 • V přítomném čase existují oba tvary: I MUST a I HAVE TO.

Vás zajímá, jaký je mezi nimi rozdíl:

MUST je osobní, subjektivní, vyjadřujeme jím svůj vlastní názor:

You must help her. Musíš ji pomoci. (To je názor toho, kdo tu větu pronáší/píše.)

She is a really nice person. You must meet her. (I say this is necessary.)

HAVE TO je neosobní; vyjadřuje fakta, ne osobní pocity.

You have to do something because of a rule or a situation.

You can´t turn right here. You have to turn left. (because of the traffic system)

I have to get up early tomorrow. My train leaves at 7.30.

Musím zítra vstát brzo. Jede mi vlak v 7.30.

 

NEEDN´T = nemusí

We have plenty of time. We needn´t hurry. Nemusíme spěchat.

This shirt is not dirty. You needn´t wash it. Nemusíš ji prát.

Může se pojit s minulým infinitivem:

George had to go out. He thought it was going to rain, so he decided to take the umbrella. But it didn´t rain, so the umbrella was no necessary. He needn´t have taken the umbrella.

Nemusel si brát deštník. (Udělal to, ale nebylo to nutné.)

He needn´t have taken the umbrella. He took the umbrella, but this was not necessary.

Why did you wash that shirt? It wasn´t dirty. You needn´t have washed it. Nemusela jsi to prát. (Prala jsi to zbytečně.)

MUSTN´T – nesmí

You must not drink milk. Nesmíte pít mléko.

It is essential that nobody hears us. We mustn´t make any noise.

 

PROCVIČENÍ:

https://elt.oup.com/student/englishfile/advanced/a_grammar/file05/nef_int_grammar_5_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/advanced/a_grammar/file03/nef_int_grammar_3_01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intplus3/grammar/file06/nef_int_grammar06_b04?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intplus3/grammar/file06/nef_int_grammar06_a02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intplus3/grammar/file06/nef_int_grammar06_b03?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intplus3/grammar/file06/nef_int_grammar06_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/upperint3/grammar/file07/nef_int_grammar07_a01?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate3/grammar/file06/nef_int_grammar06_b03?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate3/grammar/file06/nef_int_grammar06_b04?cc=cz&selLanguage=cs

ZDE JSOU VAŠE OBLÍBENÁ CVIČENÍ V ZELENÝCH RÁMEČCÍCH:

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/can-and-could

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/may-and-might

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/probability

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/ability

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/permission

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/suggestions-and-obligations

PŘELOŽTE TYTO VĚTY PÍSEMNĚ ZA VYUŽITÍ MODÁLNÍCH SLOVES. SPRÁVNĚ ODPOVĚDI ZDE BUDOU PŘÍŠTÍ TÝDEN:

Nesměla jít na diskotéku.

Nebude moci posílat smsky.

Měla do pátku vyčistit obrazovku.

Musela se včera učit.

Byla by tam šla.

Mohla by ti pomoci.

Možná, že šla do samoobsluhy.

Přece nevypila láhev rumu. (Nemohla vypít láhev rumu.)

Nemusela kupovat nový mobil. (Udělala to zbytečně.)

Uměla číst, když jí bylo 5.

Nesmíš se tolik učit.

Nemusí jít nakupovat.

Nemusela se učit němčinu.

Stahovala by MP3.