A1-K2

poslech: poslechněte si následující pořad z BBC https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p086xhpd

Zodpovězte tyto otázky a odpovědi mi zašlete emailem:

What is the name of the podcast which is advertised at the beginning of the programme?

Who has announced massive stimulus packages?

Who, according to Mr. Trump, should not go out of business?

Which countries are NOT banning foreigners from entering their territories?

What does the number 22 refer to?

What is threatened because of the coronavirus?

When were massive stimulus packages announced?

How much money is the US package estimated at?

What does Mr. Trump think should be injected into the US economy as quickly as possible?

Who is Mr. Mike Pence?

Odpovědi mi zašlete emailem do 24.3.

PRACOVNÍ SEŠIT:

V pracovním sešitě na s. 84 vypracujte cv.1, 2, 4 a challenge a pošlete mi vypracované emailem nejpozději 24.3.

UČEBNICE:

V učebnici na s. 95 se podívejte na obrázek. Popiště ho 5 větami.

V cv. 2 si přečtěte text a vyhledejte neznámá slova ve slovníku.

Následuje oranžový rámeček – PARTICIPLE CLAUSES – participiální věty

participle – znamená participium neboli příčestí.

Existuje příčestí přítomné (the present participle), tvoří se tak, že k tvaru infinitivu se přidá -ingový tvar: SLEEP+ING  – SLEEPING. Není přesně vyhraněno, jaký je to slovní druh, je to na přechodu mezi slovesem, přídavným jménem a podstatným jménem. SWIMMING – plavání (podstatné jméno) např. Swimming is fun., DRINKING WATER (pitná voda- přídavné jméno). She is cooking. (Vaří. – sloveso).

Příčestí přítomné lze využít i v participiálních větách např. SITTING – A girl sitting at a table. Dívka sedící u stolu. A man waiting for a train. Muž čekající na vlak.

Existuje též příčestí minulé (the past participle): končí na -ed (cooked, learned) , u nepravidelných sloves je to  třetí tvar, např. spoken, seen, been. Příčestí minulé se využívá v různých slovesných časech, např. předpřítomný, předbudoucí čas, ale i v trpném rodě.

Příčestí minulé se též využívá v participiálních větách:

Languages spoken in this country. Jazyky, jimiž se v této zemi hovoří.

a programme shown on TV – pořad, který ukazují v televizi/ukazovaný v TV

  • Participiální věty se používají k popisu podstatných jmen. Jsou vlastně zkondenzovanou – zkrácenou vztažnou větou, jak ukazuje tento příklad:

There is a man  who is making a call. — There is a man making a call.

(vztažná věta)                                                        (participle clause)

  • Participiální věty obsaují buď příčestí přítomné (-ing), nebo příčestí minulé (-ed, 3. tvar).
  • Věty, v nichž je příčestí přítomné, nahrazují sloveso v činném rodě: The shop which sells shoes belongs to Mr. Parker. — The shop selling shoes belongs to Mr. Parker. Obchod prodávající obuv patří p. Parkerovi. (Vynecháváte vztažné zájmeno a místo slovesa v činném rodě je přítomné participium.)  Sloveso, které nahrazují, může být v jakémkoli čase: She owns a necklace which belonged to her aunt. — She owns a necklace belonging to her aunt.
  • Věty, v nichž je příčestí minulé, nahrazují sloveso v trpném rodě v jakémkoli čase. The statue, which was made of gold, will be sold tomorrow. — The statue, made of gold, will be sold tomorrow.
  • Již v kapitole učebnice 3B na s. 25 byla vysvětlena pravidla psaní čárek ve vztažných větách restriktivních a nerestriktivních. Např. She is the nurse who looked after my mother. (restrictive relative clause  – vedlejší věta obsahuje důležitou informaci, která, kdyby se vynechala, by změnila smysl věty hlavní: zbylo by jen „She is the nurse.“ V tomto typu věty vztažné se nepíše čárka před vztažným zájmenem. Stejné pravidlo potom platí v participiální větě, která je transformovaná z věty vztažné restriktivní. Druhý typ  – vztažná věta nerestriktivní (non-restrictive, non-defining) byla v učebnici probrána na s. 27: My uncle, who is an accountant, lives in London. Vztažná věta nerestriktivní obsahuje informaci, která, když je vynechána, nezmění smysl věty hlavní. My uncle lives in London. Tento typ vztažné věty je uvozen čárkami. Stejné pravidlo potom platí i u participiální věty, která je transformovaná ze vztažné věty nerestriktivní. Např.: She owns a necklace which belonged to her aunt. — She owns a necklace belonging to her aunt.  x The statue, which was made of gold, will be sold tomorrow. — The statue, made of gold, will be sold tomorrow. (Další příklady vztažných vět restriktivních a nerestriktivních najdete v učebnici na s. 25 a 27 v oranžových rámečcích.)

Vypracujte cvičení 4 na s. 95, cv. 5, cv 6, 7. Ve cv. 8 na s. 95 napište rozhovor – příklad je uveden. Následně vypracujte cvičení 1 na s. 125 – pravý horní roh – začíná to větou „A painting…“

PRACOVNÍ SEŠIT:

Vypracujte všechna cvičení ze s. 85 včetně aktivity CHALLENGE.

Všechna výše uvedená cvičení včetně poslechu i následující eseje mi zašlete emailem nejpozději 24.3. Známky zadám do Bakalářů.

ESSAY:
Napište esej na téma „The pros and cons of learning online“ v rozsahu 150 slov. Text čleňte na odstavce.

Jakékoli Vaše dotazy či nejasnosti týkající se učiva Vám rád vysvětlím po emailu, případně telefonicky po předchozí dohodě.