A2 – studijní materiály od 18.3.

Zopakujte si maturitní témata č. 7, 8, 9, tedy Languages, British Literature – Middle English Literature (Chaucer) a British Literature – Renaissance (Shakespeare).  Na každé téma vytvořte 10 otázek. Celkem 30 otázek mi zašlete emailem do 24.3.

Po otevření školy budou témata ústně zkoušena včetně již dříve zopakovaných témat (tj. témata č. 1-6: Bookshop, Library, Publishing, Book fair, Genres of literature, A favourite book of mine).

Emailem mi nejpozději 24.3. pošlete esej na téma „A letter to Shakespeare“ (150 slov); lze též případně „A letter to Chaucer“ (150 slov).

PRACOVNÍ SEŠIT a CVIČEBNICE

V pracovním sešitě vypracujte na s. 20 cvičení 1, 2, a 5. Zašlete mi emailem do 24.3.

V učebnici vypracujte písemně cv. 1 a 2 na s. 24 a pošlete mi emailem do 24.3.


Gramatika z lekce 2D – nastudujte si

present perfect simple – předpřítomný čas prostý

tvoření: pomocné sloveso HAVE/HAS + 3.tvar/-ED u pravidelných sloves

např. I have seen, you have seen, he has seen

zápor: I have not seen, you have not seen, he has not seen

otázka: Have you seen? Has he seen?  Has he not seen?

  • používá se pro děje, které nějakým způsobem souvisejí s přítomností: začaly v minulosti a ještě trvají (I have been here for 2 hours.); staly se nedávno: She has seen a good film recently.
  • používá se při dějích, které jsou dovršeny, dokonány, např. I have written 50 emails today. (Dnes jsem napsal 50 emailů, tj. už jsou napsané, je to hotové.)  She has done her homework. (Udělala domácí úkol)
  • používá se, když chcete říci, jak často děj proběhl: I have seen this film 5 times. (Ten film jsem viděl pětkrát
  • některá slovesa netvoří -ingové (průběhové časy), např. I have had this phone for 2 years

Předpřítomný čas průběhový – present perfect continuous

tvoření: HAVE/HAS BEEN + -INGový tvar plnovýznamového slovesa

I have been cooking. You have been sleeping. She has been reading.

zápor: I have not been cooking. She has not been sleeping.

otázka: Have you been reading? Has she been sleeping?

užití:

  • děj začal v minulosti a ještě trvá (není dovršen, není zakončen), např. I have been writing emails the whole day. Celý den píšu emaily. (Ještě nemám hotovo.) She has been waiting for 2 hours. Čeká 2 hodiny. (Stále ještě čeká.) He has been working here since 2018. Pracuje zde od r. 2018. (Stále tu ještě pracuje.)
  • děj, který probíhal v nedávné době a svými důsledy se promítá do přítomnosti nebo ji vysvětluje: The ground is wet. It has been raining. Je mokro. Pršelo. (Vy vidíte ten důsledek – je mokro.) She is out of breath. She has been running. Nemůže popadnout dech. Běžela./Běhala.

V dialogu v učebnici na s. 24 najděte ve cv. 2 příklady a) předpřítomného času prostého b) předpřítomného času průběhového, opište je, určete, který z časů to je a zašlete mi emailem do 24.3.

Na s. 24 v učebnici rovněž vypracujte cv. 4 podle příkladu, cv. 5 – vymyslete si dialog mezi dvěma lidmi (viz příklad), cv. 7 – doplňte a cv 8 – vymyslete si rozhovor podle příkladu.

Vše mi zašlete emailem do 24.3.

poslech: poslechněte si následující pořad z BBC https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p086xhpd

Zodpovězte tyto otázky:

What is the name of the podcast which is advertised at the beginning of the programme?

Who has announced massive stimulus packages?

Who, according to Mr. Trump should not go out of business?

Which countries are NOT banning foreigners from entering their territories?

What does the number 22 refer to?

What is threatened because of the coronavirus?

When were massive stimulus packages announced?

How much money is the US package estimated at?

What does Mr. Trump think should be injected into the US economy as quickly as possible?

Who is Mr. Mike Pence?

Napište esej na téma „The pros and cons of learning online“ v rozsahu 150 slov. Text čleňte na odstavce.

Vše mi zašlete emailem do 24.3