AJ od 20. 5.

ČTENÍ:

Přečtěte si jeden z následujících textů. Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku  (např. https://www.macmillandictionary.com/ ) a zapište si je do sešitu.

 1. BOOK OF THE DAY: a-theatre-for-dreamers-by-polly-samson-review-free-love-with-leonard-cohen
 2. Inside-the-orangutan-forest-school-where-the-first-lesson-is-survival
 3. The-best-games-of-2020-so-far
 4. Live-fast-die-young-study-reveals-why-some-birds-mature-quicker
 5. Cycle-from-netherlands-to-istanbul-turkey-alongside-river-rhine-danube

Ke svému textu napište 5 otázek tak, aby na ně šla najít odpověď v textu. Zašlete mi je v emailu – ne v příloze, ne na fotce, ale v těle emailu.

POSLECH:

Poslechněte si rozhlasový pořad „Good morning, Scotland“ https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p08dc94b a zodpovězte písemně následující otázky:

 1. What is the First Minister´s assessment of life under lockdown? (LOCKDOWN =a security measure taken during an emergency to prevent people from leaving or entering a building or other location)
 2. Who is Kenneth Macdonald?
 3. How many residents have died in the Home Farm private care home so far? (RESIDENT – someone who lives in a particular place)
 4. What do these numbers refer to? 30 and 29
 5. Who began legal action?  (LEGAL ACTION – the process of going to court to have something decided officially by law)
 6. What might NHS Highland do? (NHS = National Health Service)
 7. Who is particularly at the risk of dying from COVID-19?
 8. What does this number refer to? 60

ODPOVĚDI MI NEZASÍLEJTE; NALEZNETE JE ZDE PŘÍŠTÍ TÝDEN.

GRAMATIKA:

OPIŠTE SI DO SEŠITU:

Slovesa v angličtině lze rozdělit na dvě skupiny: tranzitivní a intranzitivní.

Verbs can be either transitive or intransitive.

Tranzitivní slovesa jsou slovesa, která mají předmět, např. She raised her hand. Zvedla ruku.

Podskupinou jsou slovesa monotranzitivní (mají jeden předmět) a ditranzitivní (mají předměty dva).

Některá slovesa mohou mít předměty dva: přímý a nepřímý, např. She gave an apple to Jane.  She gave Jane an apple. Dala Janě jablko. She wrote an email to Peter. Napsala Petrovi email.

Transitive verbs have one or two objects. If they have one object, they are monotransitive. If they have two objects (direct and indirect), they are ditransitive.

Slovesa intranzitivní předmět nemají, např. The sun rises in the east. Slunce vychází na východě.

Intransitive verbs have no object.

Trpný rod (The passive)

Trpný rod lze tvořit pouze od sloves tranzitivních.

Somebody cleans this room every day. Někdo uklízí ten pokoj každý den. (činný rod)

Předmět věty činné se stává ve větě s trpným rodem podmětem.

This room is cleaned every day. (trpný rod)

 

The hunter killed the lion.  Lovec zabil lva. (činný rod)

The lion was killed by the hunter.  Lev byl zabit lovcem. (trpný rod)

 • K tvoření trpného rodu je potřeba patřičného tvaru slovesa BE, po němž následuje u pravidelných sloves tvar končíčí na -ED, u nepravidelných sloves potom 3. tvar (tj. příčestí minulé, the past participle).
 • Pokud převádíme činný rod na trpný (nebo naopak), v obou větách musíme zanechat stejný slovesný čas, což se týká v první řadě slovesa BE.

My grandfather built this house.  Můj děda postavil ten dům. (činný rod, minulý čas.)

This house was built by my grandfather.  doslova: Ten dům byl postaven mým dědou. (trpný rod, minulý čas.)

SLOVESO BE MUSÍME ČASOVAT – zde je v činném rodě minulý čas prostý, proto je v transformované větě v trpném rodě tvar WAS, následuje 3. tvar nepravidelného slovesa BUILT.

Gary will send you an email. Gary ti pošle email. (činný rod, budoucí čas – WILL).

You will be sent an email by Gary.  doslova: Bude ti Garym zaslán email. (trpný rod, budoucí čas – WILL)

SLOVESO BE opět musíme časovat: výchozí věta v činném rodě je v budoucnosti (WILL), to musíme zachovat i v transformované větě trpné, tj. WILL BE a následuje 3. tvar nepr. slovesa neboli minulé příčestí.

 • Původce děje (agens) se  v trpném rodě vyjadřuje předložkou BY.

činný rod: The hunter killed the lion.

trpný rod: The lion was killed by the hunter.  Lev byl zabit lovcem.

činný rod: Her husband has stolen the money.

trpný rod: The money has been stolen by her husband. Ty peníze ukradl její manžel. (doslova: Peníze byly ukradeny jejím manželem.)

 • Trpný rod se v angličtině používá častěji než v češtině, proto je nutno jej znát.
 • Často se trpný rod používá ve větách, kdy nevíme, kdo je původce děje, nebo to není důležité, např.:

A lot of money was stolen in the robbery. (Somebody stole it, but we do not know who. – Nevíme, kdo peníze ukradl, proto je v angličtině přednost dávána trpnému rodu před činným.)

This bridge was built in 1360. (Nevíme, kdo most postavil.)

 • Trpný rod může být i ve větách, kde jsou modální (způsobová slovesa). Modální sloveso musíme zachovat v činném i trpném rodě, např.:

Somebody would steal your bike. — Your bike would be stolen.

We must do something. —- Something must be done.

Somebody should have cleaned this room — This room should have been cleaned.

 • Trpný rod může být i ve větách, kde se vyskytuje přítomný čas průběhový nebo minulý čas průběhový, např.:

Somebody is cleaning this room. —-  This room is being cleaned. Ten pokoj je právě uklízen. (Děje se to právě teď.) V činném rodě je v -ingovém tvaru plnovýznamové sloveso, v trpném rodě je v průběhovém tvaru sloveso BE.

Somebody was cleaning this room. —- This room was being cleaned. Ten pokoj byl právě uklízen. (Chcete zdůraznit, že v určitý okamžik v minulosti děj právě probíhal.)

 • U ditranzitivních sloves lze vytvořit dvě věty v trpném rodě: buď se začne předmětem přímým, nebo předmětem nepřímým, např.:

They offered me the job. — I was offered the job.      NEBO  The job was offered to me.

They have awarded John the first prize. — John has been awarded the first prize. Janovi byla udělena první cena.   NEBO  The first prize has been awarded to John. První cena byla udělena Janovi.

 • Trpný rod u frázových sloves

Trpný rod lze běžně použít i ve větách, kde se vyskytují frázová slovesa, např.:

They called off the meeting. —— The meeting was called off.

His grandmother looked after him.  —- He was looked after by his grandmother

 • Trpný rod u -ingových tvarů:

I don´t like people telling me what to do. — I don´t like being told what to do.

Nemám rád, když mi někdo říká, co mám dělat. (Angličtina raději toto vyjádří trpným rodem, aby se vyhnula neurčitému podmětu, kupř. „people“, „somebody“, „anybody“.)

We managed to climb the wall without anybody seeing us. — We managed to climb the wall without being seen. Podařilo se nám zeď přelézt, aniž by nás někdo spatřil/aniž bychom byli spatřeni.

 • NÁSLEDUJÍCÍ VÉTY TRANSFORMUJTE DO TRPNÉHO RODU. NEPOSÍLEJTE MI JE, ŘEŠENÍ NALEZNETE ZDE PŘÍŠTÍ TÝDEN.

Careless driving causes many accidents.

A loud noise woke us up during the night.

We gave the police the information. 2 možnosti: The police….   NEBO    The information …

A dog has never bitten me.

Somebody shot the president.

Jane had cooked the vegetables for too long.

They employ five hundred people there.

They are going to build a new supermarket.

Somebody is following them.

Somebody was following us.

How do they make glass?

They make cheese from milk.

Somebody may have sent the letter to the wrong address.

When did they invent the telephone?

I remember somebody giving me a toy on my fifth birthday. — I remember …

Mr. Miller hates people keeping him waiting. — Mr. Miller hates ….

 • DALŠÍ PROCVIČENÍ:

Klikněte na následující odkaz a přečtěte si vysvětlení gramatické partie v angličtině, procvičte si trpný rod ve cvičeních v zelených rámečcích, zejména Active and passive voice 1, 2, 4 a 6. Přečtěte si vždy instrukci, např. doplňte, utvořte větu. Následně klikáte na FINISH a zjistíte své skóre a správné odpovědi.

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/active-and-passive-voice

 

Klikněte na následující odkaz a přečtěte si vysvětlení gramatické partie v angličtině, procvičte si trpný rod v Grammar test 1 a 2 v zelených rámečcích. Volíte správnou možnost ze tří, následně klikáte na FINISH a zjistíte své skóre a správné odpovědi.

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/passives

 • Ve větách, kde sloveso vyjadřuje děj nebo změnu, lze trpný rod lze též vyjádřit pomocí slovesa GET:

There was a fight at the party but nobody got hurt. = Nobody was hurt.

I do not often get invited to parties. = I am not often invited to parties.

Ann didn´t get offered the job. = Ann wasn´t offered the job.

 • Sloveso GET nelze použít pro tvoření trpného rodu ve větách, kdy sloveso vyjadřuje stav nebo situaci: např. Jill is liked by everybody. Nothing was known about him.

CHCETE SE O TRPNÉM RODĚ DOZVĚDĚT JEŠTĚ VÍCE? – NEPOVINNÉ:

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.1

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.11

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.12

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.13

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.14

http://emsa.ff.cuni.cz/8.84.22

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE – VIDEO

2.5 years ago – The last time Lisa Kudrow was on the show was 2.5 years ago.

7 years ago – Lisa Kudrow and her husband got married 7 years ago.

20 minutes – Her boyfriend went away for 20 minutes./He was off for 20 minutes.

3 – „Three is a company“ – It is a reference to a TV series.

6 years later, Lisa Kudrow started dating a guy her roommate had dated.

2 months – They dated for 2 months./ Her roommate dated the guy for 2 months.

4.5 – Her son is 4.5 years old.