AJ od 27. 5.

READING

Přečtěte si jeden z  následujících textů. Vyhledejte nová slovíčka ve slovníku, např.http://www.dictionary.com, přepište si je do sešitu. Vyberte klíčové informace a svými slovy text shrňte třemi větami a zašlete mi je v emailu (ne v příloze, ne na fotografii). Nekopírujte celé věty z původního textu, text shrňte svými slovy.

 1. facebook-fined
 2. photography-creative-kids
 3. arctic-explorers-locked-down-svalbard-hut
 4. jk-rowling-reveals-truth-about-harry-potter
 5. squirrels-nuts-set-

ESSAY:

Vyberte si jedno z  témat, vypracujte esej v rozsahu 120-150 slov a zašlete mi ji v emailu (ne v příloze, ne na fotografii). Text zřetelně čleňte na odstavce. V případě potřeby pracujte se slovníkem, např. http://www.dictionary.com.

 1. More students should choose to do voluntary work during the long holidays rather than work for money. Discuss.
 2. Write a story which begins with this sentence: „Last night, I woke up at 4 a. m.“
 3. Describe how your life has been affected by the COVID-19 pandemic.
 4. Some people say that teenagers spend too much time in cyberspace. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Discuss.

GRAMMAR  — OPIŠTE SI DO SEŠITU:

TIME CLAUSES – ČASOVÉ VĚTY

 • Časovou větu poznáme podle toho, že je uvozena časovou spojku, např. WHEN, AFTER, BEFORE, WHILE (zatímco), UNTIL (dokud ne – již obsahuje zápor) , AS SOON AS (jakmile).

V tomto úseku se budeme věnovat časovým větám orientovaným do budoucnosti.

Přečtěte si tento rozhovor:

A: What time will you phone me tomorrow? V kolik hodin mi zítra zavoláš?

B: I´ll phone you when I get home from work. Zavolám ti, až se vrátím domů z  práce.

V souvětí mluvčího B je v hlavní větě budoucí čas (I´ll phone), ve vedlejší větě časové se ale budoucnost vyjadřuje pomocí času přítomného.

Opište si další příkladové věty:

We will go out when it stops raining. Půjdeme ven, až přestane pršet.

I´m going to read a lot of books while I´m on holiday. Chystám se přečíst si hodně knih, až budu na dovolené.

Wait here until I come back. Počkej tu, dokud se nevrátím.

Dita is going back home on Sunday. Before she goes, she´d like to visit a museum.

Než odjede, ráda by navštívila muzeum.

 • Pokud chcete zdůraznit, že jeden z dějů byl ukončen, než začal ten druhý, je možno v časové větě použít předpřítomný čas:

I´ll come as soon as I have finished.  Přijdu, jakmile skončím.

You´ll feel better after you have had something to eat. Budeš se cítit lépe, až si dáš něco k snědku.

POROVNEJTE:

When I have phoned Kate, we can have dinner.

(First I´ll phone Kate and after that we can have dinner.)

 • Pokud oba děje probíhají současně, paralelně, nelze v časové větě použít předpřítomný čas. Je nutno použít čas přítomný.

When I phone Kate this evening, I´ll invite her to the party.

(In this example, the two things happen together.)

Až budu Katce volat dnes večer, pozvu ji na večírek. (Děje budou probíhat současně, v časové větě nelze použít předpřítomný čas.)

Do následujících vět doplňte správné slovesné tvary. Řešení tu bude příští týden – tyto věty mi neposílejte emailem.

I want to see Jane before _______________________ (go) out.

We are going on holiday tomorrow. I _________________ (tell) you all about it when we _________ (come) back.

Bryan looks very different now. When you ____________ (see) him again, you ______________(not/recognise) him.

We must do something before it _____________ (be) too late.

I don´t want to go without you. I ______________ (wait) until you ______________ (be) ready.

I´ll come straight back home after I ___________________ (do) the shopping.

Let´s go home before it ______________ (start) raining.

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE:

Poslech

 1. We can live like this forever/for ever.
 2. Science correspondent
 3. Nine.
 4. 30 residents and 29 staff have tested positive for COVID-19.
 5. Inspectors.
 6. They might formally take over the facility.
 7. People over 75.
 8. 60% of all deaths from the virus in Scotland are now in care homes.

GRAMMAR
Careless driving causes many accidents. Many accidents are caused by careless driving.

A loud noise woke us up during the night. We were woken up by a loud noise during the night.

We gave the police the information. 2 možnosti: The police were given the information by us. NEBO The information was given the police by us.

A dog has never bitten me. I have never been bitten by a dog.

Somebody shot the president. The president was shot.

Jane had cooked the vegetables for too long. The vegetables had been cooked by Jane for too long.

They employ five hundred people there. Five hundred people are employed there.

They are going to build a new supermarket. A new supermarket is going to be built.

Somebody is following them. They are being followed.

Somebody was following us. We were being followed.

How do they make glass? How is glass made?

They make cheese from milk. Cheese is made from milk.

Somebody may have sent the letter to the wrong address. The letter may have been sent to the wrong address.

When did they invent the telephone? When was the telephone invented?

I remember somebody giving me a toy on my fifth birthday. — I remember being given a toy on my fifth birtday.

Mr. Miller hates people keeping him waiting. — Mr. Miller hates being kept waiting.