F od 12. 2.

V učebnici na s. 34 si třikrát cvičně opište text Devant l´album de Marc. Po otevření školy bude z tohoto textu diktát na známky.

Opakování – přeložte písemně do sešitu: (Klíč je na konci stránky – řešení mi neposílejte emailem.)

Nic nemám.

Nikdo tu není.

Čí je ten hnědý sešit?

Jakou barvu má její auto?

Co dělá tvůj strýc?

Kolik máš sourozenců?

Co dělají vnoučata?

Jaké je dnes počasí?

Kam jde tvá teta?

Kolik je ti let?

Je mi 5 let.

Co je na stole?

Na online hodině jsme probírali stahování členu s předložkou DE – přepište si do sešitu:

mužský rod, jednotné číslo: de + le = du

Le nom du fils est Marc. Jméno syna je Marek.

Vpravo od tašky je sešit. A droite du sac, il y a un cahier.

Pokud podstatné jméno v mužském rodě začíná na němé h, nebo na samohlásku, stahování členu s předložkou de se nerealizuje.

Le nom de l´ami. Jméno přítele.

L´adresse de l´hôtel. Adresa hotelu.

ženský rod, jednotné číslo:

L´adresse de la banque est X. Adresa banky je X.

Le nom de la femme est Marie. Jméno té ženy je Marie

V ženském rodě se stahování členu nerealizuje.

množné číslo: 

de + les = des

Les noms des fils – jména synů.

Vlevo od tašek jsou sešity. A gauche des sacs, il y a des cahiers.

 

Na online hodině jsme probírali TVOŘENÍ PŘÍSLOVCÍ– přepište si do sešitu:

Příslovce se obvykle tvoří přídáním přípony -MENT  k ženskému rodu přídavného jména.

Porovnejte s angličtinou:

nice+ly = nicely

sure+ly = surely      mužský rod příd. jména: sûr   ženský rod příd. jména:  sûre+MENT =   sûrement (jistě, určitě)

génial,  géniale  + MENT – génialement (geniálně)

Některá příslovce se však tímto pravidlem neřídí např. dobře – bien, špatně – mal.

 

Na online hodině jsme probírali sloveso TENIR (3. slovesná třída) držet, mít, vlastnit, spravovat, vést, udržovat…

Přepište si toto sloveso včetně infinitivu a příkladových vět do sešitu.

je tiens

tu tiens

il tient

nous tenons

vous tenez

ils tiennent

Pusťte si následující video na YOUTUBE a opakujte tvary slovesa TENIR podle videa.

https://www.youtube.com/watch?v=fJz-dRP-udg

Tiens! Hele. Tumáš. Na.

Tenez! Heleďte. Tumáte. Nate.

Il tient un livre. Drží knihu. Má v ruce knihu.

Vous tenez un hôtel. Řídíte/Spravujete hotel.

Tu tiens un enfant par la main. Držíš dítě za ruku.

Nous tenons le pouvoir. Jsme u moci. (Máme moc.)

Vous tenez la caisse. Spravujete pokladnu (kasu).

Elle tient un rôle/une place importante. Má roli/důležité místo.

Ils tiennent leur maison bien. Dobře udržují svůj dům.

Bonusový odkaz pro zvídavé: prostudujte si sloveso TENIR ve francouzském výkladovém slovníku online https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tenir/77301

Klíč k překladu:

Je n´ai rien.

Personne n´est ici.

A qui est le cahier brun?

De quelle couleur est sa voiture?

Que fait ton oncle?

Combien de frères et soeurs as-tu?

Que font les petits-enfants?

Quel temps fait-il aujourd´hui?

Où va ta tante?

Quel âge as-tu?

J´ai 5 ans.

Qu´est-ce qu´il y a sur la table?