F od 27.5.

Bonjour!

Opakování:

Vyčasujte písemně sloveso SAVOIR.

Vyčasujte písemně sloveso ETRE.

Vyčasujte písemně sloveso AVOIR.

Vyčasujte písemně sloveso LIRE.

Vyčasujte písemně sloveso ROUGIR. (druhá slovesná třída)

Vyčasujte písemně sloveso S´APPELER.

Všechny tvary následně převeďte do záporu.

Opakování – výslovnost

Vyjměte CD z pracovního sešitu a pusťte si jej. Otevřte si pracovní sešit na s. 14, pusťte zvukou stopu č. 8, která patří ke cvičení 16 a opakujte jména zemí v EU a jejich hlavní města.

Obdobně na s. 15 opakujte podle CD slova ze cvičení 19 – zvuková stopa č. 9.

Přeložte:

Proč není u tebe?

Kdo je z Londýna?

Proč jsou doma?

Nemá tři mobily.

Jak se jmenujete?

Budou hledat Denisu.

Nebudeme plavat.

Nebuďte zde.

Kde je Marie?

Kdo to je?

Co to je?

Moji spolužáci studují francouzštinu.

Mají učebnice, co?

Buďme na zahradě.

V létě jsem ve Švýcarsku.

V zimě není v Itálii.

Na jaře hodně čtu.

Na podzim neplavete.

ODPOVĚDI MI NEPOSÍLEJTE, NALEZNETE JE ZDE PŘÍŠTÍ TÝDEN.

řešení z minulého týdne:

Vyčasujte sloveso: SALUER – pozdravit (1. slovesná třída)

je salue

tu salues

elle salue

nous saluons

vous saluez

ils saluent

Vyčasujte sloveso CHOISIR – vybrat (2. slovesná třída)

je choisis

tu choisis

il choisit

nous choisissons

vous choisissez

ils choisissent

Vyčasujte sloveso ALLER – jít, jet (3. slovesná třída – nepravidelné)

je vais

tu vas

il va

nous allons

vous allez

ils vont

Rozkazovací způsoby:

Salue. Saluons. Saluez. Ne salue pas. Ne saluons pas. Ne saluez pas.

Choisis. Choisissons. Choisissez. Ne choisis pas. Ne choisissons pas. Ne choisissez pas.

Va. Allons. Allez. Ne va pas. N´allons pas. N´allez pas.

Přeložte do francouzštiny:

Tant pis! Tím hůř. /Nevadí/Tak ať./To je škoda./Co se dá dělat.

Ce sont eux? To jsou oni?

Non, ce n´est pas lui. Ne, to není on.

Vous n´êtes pas devant la carte de géographie. Vy nejste před zeměpisnou mapou.

Elles ne sont pas fortes en histoire. Nejsou silné v dějepise.

Il n´y a pas de quoi. Není zač.

Nous avons une chaise. Máme židli.

Ne téléphone pas à l´école. Netelefonuj ve škole.

Tu ne t´appelles pas Girico? Ty se nejmenuješ Girico?

Nous sommes de Londres. Jsme z Londýna.

Ce livre est beau. Ta kniha je krásná. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Cet hôtel est ici.   Ten hotel je zde. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Ces femmes sont belles. Ty ženy jsou krásné. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Cette chaise n´est pas là-bas. Ta židle není tam. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Quand est-ce que vous vous présentez? Kdy se představujete?

Pourquoi ne téléphonons-nous pas? Proč netelefonujeme?

Comment étudient-ils? Jak studují?

Quand vas-tu lire? Kde si budeš číst?

Ils vont nager, hein? Oni budou plavat, co?

Převeďte do záporu tvary slovesa ÉTUDIER – studovat – první slovesná třída.

J´étudie – je n´étudie pas

Tu étudies – tu n´étudies pas

Il étudie – il n´étudie pas

Nous étudions – nous n´étudions pas

Vous étudiez – vous n´étudiez pas

Ils étudient – ils n´étudient pas