F od 3. 6.

řešení z minulého týdne:

SAVOIR

je sais   nous savons

tu sais   vous savez

il sait   ils savent

je ne sais pas

tu ne sais pas

il ne sait pas

nous ne savons pas

vous ne savez pas

ils ne savent pas

ETRE

je suis

tu es

il est

nous sommes

vous êtes

ils sont

je ne suis pas

tu n´es pas

il n´est pas

nous ne sommes pas

vous n´êtes pas

ils ne sont pas

AVOIR

j´ai

tu as

il a

nous avons

vous avez

ils ont

je n´ai pas

tu n´as pas

il n´a pas

nous n´avons pas

vous n´avez pas

ils n´ont pas

LIRE

je lis

tu lis

il lit

nous lisons

vous lisez

ils lisent

je ne lis pas

tu ne lis pas

il ne lit pas

nous ne lisons pas

vous ne lisez pas

ils ne lisent pas

ROUGIR (druhá slovesná třída)

je rougis

tu rougis

il rougit

nous rougissons

vous rougissez

ils rougissent

je ne rougis pas

tu ne rougis pas

il ne rougit pas

nous ne rougissons pas

vous ne rougissez pas

ils ne rougissent pas

S´APPELER

je m´appelle

tu t´appelles

il s´appelle

nous nous appelons (jedno L)

vous vous appelez (jedno L)

ils s´appellent

je ne m´appelle pas

tu ne t´appelles pas

il ne s´appelle pas

nous ne nous appelons pas

vous ne vous appelez pas

ils ne s´appellent pas

Přeložte:

Proč není u tebe? Pourquoi n´est-il pas chez toi?

Kdo je z Londýna? Qui est de Londres?

Proč jsou doma? Pourquoi sont-ils à la maison?

Nemá tři mobily. Il n´a pas trois portables.

Jak se jmenujete? Comment vous appelez-vous?

Budou hledat Denisu. Ils vont chercher Denise.

Nebudeme plavat. Nous n´allons pas nager.

Nebuďte zde. Ne soyez pas ici.

Kde je Marie? Où est Marie?

Kdo to je? Qui est-ce?

Co to je? Qu´est-ce que c´est?

Moji spolužáci studují francouzštinu. Mes camarades de classe étudient le français.

Mají učebnice, co? Ils ont des manuels, hein?

Buďme na zahradě. Soyons dans le jardin.

V létě jsem ve Švýcarsku. En été, je suis en Suisse.

V zimě není v Itálii. En hiver, il n´est pas en Italie.

Na jaře hodně čtu. Au printemps, je lis beaucoup.

Na podzim neplavete. En automne, vous ne nagez pas.

———————————————–

Opakování – výslovnost

Vyjměte CD z pracovního sešitu a pusťte si jej. Otevřte si pracovní sešit na s 19. Pusťte si stopu 11 – cvičení 8 a opakujte slova, jež slyšíte. Obdobně proveďte cv. 9 – zvuková stopa č. 12.

SLOVOSLED VE FRANCOUZŠTINĚ. — opište si do sešitu.

 • V oznamovací větě je obvykle podmět před přísudkem, např.:

Jacques pracuje. Jacques travaille.

Marie bydlí v Rusku. Marie habite en Russie.

 • Podmět a přísudek ve francouzštině musejí být vždy vyjádřeny.

V češtině může být podmět nevyjádřený – to ve francouzštině není možné. Srovnejte:

Učí se.  — Il étudie.

Pracuje.  — Elle travaille.

Ostatní větné členy jsou fakultativní. Mohou ve větě být, ale není to vždy nutné.

 • Předmět stojí obvykle za slovesem.

Studuji ruštinu. J´étudie le russe.

Hledáš Simonu Tu cherches Simone.

Výše uvedené věty obsahují předmět přímý – je bez předložky.

 • Kromě toho existuje ve francouzštině i předmět nepřímý, např.:

Telefonuji Marie. Je téléphone à Marie.

 • Některá slovesa mohou mít předmět přímý i nepřímý, např.

Dávám Marii jablko. Je donne une pomme à Marie.

 • Dále ve větě mohou následovat příslovečná určení způsobu, místa, času, např.

Jsme v Polsku. Nous sommes en Pologne.

Pracuješ rychle. Tu travavilles vite.

Studujeme o víkendu. Nous étudions le week-end.

Některá příslovečná určení, zejmémna příslovečná určení času, případně místa, mohou stát i na úpném začátku věty před podmětem. Bývají však oddělena čárkou, např.

En été, je ne travaille pas. V létě nepracuju.

Je ne travaille pas en été. Nepracuju v lété.

Toto již znáte z angličtiny: In summer, I do not work.

                                               I do not work in summer.


Následující slova uskupte do vět tak, aby byl slovosled správně. Odpovědi naleznete zde příští týden, neposílejte mi je.

 1.   stylos – Monique – deux  – a
 2. deux – dans – tables – ai  chambre  – ma  – j´
 3. nager – ne – pas –  je – sais
 4.  magnétophone – France – le – la – sous – est – carte – de
 5. table la sont sur magazines les
 6. n´ pas elle chez est Mireille
 7. sommes Canada nous  au
 8. capitale  Londres s´appelle la
 9. est c´copain belge mon
 10. géographie  tu  es   en n´ pas fort