Koncepce Střední školy knižní kultury v Praze pro roky 2016 – 2021

1. Základní popis výchozího stavu

Střední škola knižní kultury, o.p.s. (původně Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.) byla zřízena jako škola pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast nabídky, propagace, distribuce a prodeje knih, jejich vydávání a s tím spojené činnosti. Škola je zařazena mezi ekonomické obory, přestože její celková orientace je (s ohledem na její základní zájem – knihu) velmi humanitní. V tomto střetu a správné vyváženosti předmětů z obou pólů tkví jedinečnost školy.
V současné době má škola celkem 4 třídy a 95 žáků. Tzv. interních učitelů (tj. s pracovní smlouvou) zde pracuje včetně ředitelky školy 7, z toho 6 na plný a 1 na poloviční úvazek. Dalším zaměstnancem je zástupkyně pro ekonomické záležitosti. Dále zde vyučuje 9 externích učitelů a asistentka vedení školy (ti na DPČ nebo DPP).
Sídlíme v pronajatých prostorách v budově ZŠ a MŠ v Perunově ulici 6 na pražských Vinohradech. Škola má 4 kmenové třídy, 1 PC-učebnu s 29 přípojnými místy, 1 jazykovou učebnu, ředitelnu, kancelář, 2 kabinety a sborovnu. Ve všech učebnách jsou interaktivní tabule nebo dataprojektory, všichni interní a někteří externí vyučující mají vlastní počítač ve sborovně. Všechny počítače a všechny učebny jsou napojeny na vysokorychlostní internet.
Náš školní vzdělávací program nese název „Knižní kultura“. Byl vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti schváleného dne 6. 5. 2009. První ročník se podle nového školního vzdělávacího programu začal učit 1. 9. 2010, ve školním roce 2015/2016 tedy učíme podle ŠVP šestým rokem. Na pedagogických radách ŠVP pravidelně vyhodnocujeme, popř. inovujeme.

2. Vize školy

 1. Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti žáka; snažíme se maximálně rozvinout znalosti a dovednosti každého žáka.
 2. Náš absolvent opouští školu jako sebevědomý člověk vybavený všemi důležitými kompetencemi pro život; uplatní se na trhu práce nebo v dalším studium na vysoké škole.
 3. Od žáků očekáváme pracovitost, zodpovědnost, dodržování pravidel.
 4. Od učitelů očekáváme vysokou odbornost, profesionalitu, vstřícnost.
 5. Snažíme se účelně využívat různorodé pedagogické metody a strategie.
 6. Žáky učíme samostatnosti, kritickému myšlení, toleranci k odlišnostem.
 7. Rozvíjíme vzájemnou spolupráci žáků a kvalitní vztahy mezi žáky, stejně jako i mezi žáky a učiteli.
 8. Chceme být školou rodinného typu, vzdělávat a vychovávat v demokratickém a přátelském prostředí.
 9. Školu budujeme jako dynamický systém schopný vstřebávat nové podněty; chceme se stále zlepšovat.
 10. Chceme být atraktivní pro žáky, jejich rodiče, odbornou i širokou veřejnost.

3. Strategické cíle školy a prostředky jejich naplňování
A. Oblast řízení

 • udržovat naplněnost tříd,
 • školu řídit na demokratickém principu vedení, jasně stanovených pravidlech a spravedlivých podmínkách pro všechny,
 • průběžně doplňovat a aktualizovat didaktické vybavení školy,
 • zdokonalovat řídicí činnost, zvyšovat podíl delegovaných výkonných kompetencí na zaměstnance,
 • zajistit podílení se zaměstnanců na vlastním hodnocení školy,
 • průběžně vyhodnocovat personální rizika, zejména z hlediska kvalifikovanosti a věku pedagogů,
 • využívat různých forem propagace školy.

B. Oblast výchovy a vzdělávání

 • zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky,
 • naplňovat vzdělávací program Knižní kultura, průběžně pracovat na případných inovacích,
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností – čtenářské, jazykové, matematické, sociální, přírodovědné, informační,
 • evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření a cíleně jim zajišťovat účinnou individuální péči; spolupracovat přitom s příslušným poradenským zařízením (PPP, SPC),
 • se záměrem aktivizovat žáky a naplnit stanovené cíle používat široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií; účelně využívat projekční techniku a interaktivní tabule,
 • výuku účelně doplňovat odbornými exkurzemi – knižní veletrhy, muzea a výstavy, divadla a kina; organizovat sportovní akce – sportovní a turistický kurz, lyžařský kurz,
 • sledovat dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech, sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání; výstupy získávat z více zdrojů, analyzovat příčiny neúspěchu, zaměřit se na prevenci neúspěšnosti,
 • být jednotní a důslední ve výchovných požadavcích na žáky,
 • pracovat v oblasti prevence rizikového chování žáků,
 • individuální přístup k žákům chápat i jako soustavné získávání informací o výsledcích každého žáka, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů při práci se žákem.

C. Sociální oblast a oblast školního klimatu

 • vytvářet podmínky pro přátelské a vstřícné klima; atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi vedením školy, učiteli, žáky a rodiči,
 • vést žáky k pozitivnímu vztahu k hodnotám, světu, lidem, přírodě i sobě samým, k toleranci k odlišnostem,
 • odstraňovat sociální a zdravotní bariéry,
 • dbát na komunikaci s rodiči, průběžně a soustavně informovat rodiče o prospěchu i chování žáka.

D. Personální oblast

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického sboru,
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,
 • spravedlivě a rovnoměrně delegovat úkoly na zaměstnance,
 • vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností,
 • dobrý učitel se musí vzdělávat celoživotně; motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání a vytvářet pro DVPP podmínky; vytvářet plán DVPP,
 • průběžně provádět hospitace, podporovat vzájemné hospitace a ukázkové hodiny pro kolegy,
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, hodnotit přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů.

E. Oblast ekonomická a materiálně-technická

 • ekonomicky a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky,
 • každoročně identifikovat priority ve vybavování školy pro efektivní výuku, postupně obnovovat zařízení výpočetní techniky a další pomůcky, zlepšovat estetické prostředí školy,
 • ve spolupráci s pronajímatelem se pokusit o renovaci podlah; v souladu s potřebami o vybudování / zbourání sádrokartonových příček,
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,
 • vytvářet bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost všech účastníků vzdělávání a jeho účinnost pravidelně prověřovat,
 • zaměřit se na využívání nabídky projektů vyhlašovaných MŠMT a EU fondů.

F. Oblast spolupráce s partnery

 • pokračovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ Perunova z hlediska běžného provozu i jednorázových společných akcích (Noc s Andersenem, divadelní představení, mikulášská obchůzka atp.),
 • rozšiřovat spolupráci s knihkupci a nakladateli a podniky knižního obchodu a kultury vůbec, zejména v oblasti odborné praxe žáků a odborných přednášek pro žáky,
 • pokračovat ve spolupráci se Světem knihy, s.r.o.,
 • rozšířit spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů,
 • pokračovat ve spolupráci s poradenskými zařízeními (PPP, SPC),
 • pokračovat ve spolupráci s dalšími subjekty v rámci projektu fiktivních firem,
 • dbát na efektivní a těsnou spolupráci s rodiči, mít nastavena jasná pravidla pro komunikaci s rodiči.

G. Oblast prezentace školy

 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy,
 • prezentovat školu na přehlídkách škol, v tištěných i elektronických médiích,
 • pravidelně aktualizovat webové stránky a profil na Facebooku a Twitteru,
 • pokračovat ve vydávání ročenky školy,
 • zajistit vysokou věcnou i formální úroveň výstupů ze školy,
 • vytváření pozitivního obrazu o škole.

H. Oblast kontroly a evaluace naplňování koncepce

 • sledovat a vyhodnocovat úspěšnost absolventů školy,
 • sledovat a vyhodnocovat výsledky maturitních a souborných zkoušek,
 • sledovat a vyhodnocovat průběžné výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech a u jednotlivých žáků,
 • provádět hospitace vedení školy a hospitace předsedů předmětových komisí,
 • zapojovat se do plošného testování pomocí nástrojů společností Scio a Cermat,
 • provádět dotazníková šetření a cílené rozhovory se všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu,
 • vyhodnocovat průběžná data o hospodaření,
 • každoročně zajistit vypracování ekonomického auditu.

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
ředitelka školy