Cyklus přednášek Městské policie hl. m. Prahy 17. ledna (K1-K4)

Na úterý 17. ledna jsme pro Vás ve spolupráci se speciální policejní jednotkou z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy připravili cyklus přednášek. V K1, K2 a K3 bude program trvat 45 minut, v K4 pak 90 minut. Program bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

10:00

K1: Listina základních práv a svobod /Práva a povinnosti v praxi/ (45 min)

K2: Šikana, mobbing a bossing /Problematika vztahů v kolektivech/ (45 min)

K4: Právní vědomí /Práva, zákony, policie, justice/ (celkem 90 min; 1/2)

10:55

K3 Kriminalita mladistvých /Jednání, odpovědnost, sankce/ (45 min)

K4 Právní vědomí (Práva, zákony, policie, justice/ (celkem 90 min; 2/2)

.

Detailnější informace k jednotlivým přednáškám

K1

Listina základních práv a svobod je úvodním tématem pro celý cyklus přednášek. Lektoři

vytýčí cíle, které si tento cyklus klade dosáhnout. V úvodu této konkrétní hodiny lektor

ověřuje úroveň vědomostí cílové skupiny, tzv. “brainstormingem“ za pomoci speciálně

vytvořeného pracovního listu, pro volbu strategie samotného výkladu. Vedeme studenty

k poznání, že to, co je v rozporu s touto normou neplatí. Pomáháme jim orientovat se

v důležitosti hodnot, jež chrání Listina základních práv a svobod, osvětlujeme návaznost na

ostatní právní normy i na běžný život. V hojné míře se zde využívá praktických příkladů,

kdy je Listina využívána v praxi.

K2

Šikanu a následně její varianty mobbing a bossing můžeme jednoznačně interpretovat jako

poruchu v mezilidských vztazích, postihující všechny věkové skupiny, pracovní kolektivy,

školní třídy. Je to bez nadsázky celospolečenský problém. Hodina je metodicky vystavěná na

základě našich dlouholetých zkušeností a přizpůsobena cílové skupině. Navazujeme na

hodnoty zaručené Listinou základních práv a svobod, jejichž porušení vede k těmto

poruchám vztahů. Pojmenováváme zde příčiny a průběh těchto sociálně nežádoucích jevů.

Nabádáme studenty k osvojení si vzorců chování, které nedovolí proniknutí šikany do

kolektivu. Hovoříme o negativních důsledcích těchto sociálně patologických jevů na jedince i

kolektivy. Součástí hodiny jsou i trestněprávní důsledky při eskalaci tohoto problému do

trestné  činnosti. Mobbing a bossing je zařazen vzhledem k budoucímu působení studentů

v  pracovních kolektivech.

K3

V úvodu hodiny probíhá krátké připomenutí předcházejících probraných témat prevence

(Listina základních práv a svobod, šikana, mobbing, bossing), lektor nastíní návaznost

tohoto tématu na předchozí, kdy porušení práv druhých může znamenat naplnění skutkové

podstaty přestupku či trestného činu, totéž adekvátně v souvislosti se sociálně

patologickými jevy a z toho plynoucí možné porušení trestního zákona – ublížení na zdraví,

omezovaní osobní svobody nebo vydírání. Osa hodiny je postavena na ODPOVĚDNOSTI

/trestní, hmotné/ a na nejčastěji páchaných trestných činech jak násilné, tak majetkové

povahy.

K4

Tato preventivní aktivita „završuje“ předcházející témata a vhodně je doplňuje.

Zde společně se studenty hovoříme o důležitosti hodnot, které chrání trestní zákon

(život, zdraví, majetek), o rozdílech ve společenské nebezpečnosti jednotlivých TČ,

osvětlujeme okolnosti vylučující protiprávnost, v netrestní rovině debatujeme o etice

a morálce. Usilujeme dále o prohloubení znalostí v oblasti práva a zákonů ve smyslu

„psaných“ a „nepsaných“ zákonů, ale i nejfrekventovanějších trestných činů v rámci

kriminality páchané v ČR. Používáme dvě varianty předávání informací.

Jednak pomocí pracovních listů, ale i formou skupinové práce pro zdatnější skupiny.

.