Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: český jazyk, česká literatura; výchovná poradkyně

E-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph.D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou.

 

Martina Kulhánková

Zástupkyně pro ekonomické záležitosti a hospodářka školy; vyučuje: písemná a elektronická komunikace, koordinátorka praxe

E-mail: kancelar@sskk.cz

Vystudovala střední ekonomickou školu. Po maturitě pracovala na administrativních pozicích v různých firmách. V roce 2005 nastoupila do naší školy jako asistentka pedagoga dvou integrovaných studentek s tělesným postižením, které však již studium úspěšně ukončily. V září 2007 se vrátila ke své původní profesi a od té doby zde působí jako hospodářka a zástupkyně pro ekonomické záležitosti. Má státní zkoušku ze psaní na klávesnici a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Ochrana dětí.

 

Interní učitelé

Mgr. Jana Hegrová

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, školní asistentka

E-mail: jana.jh@seznam.cz

Narodila se v Šumperku. Po studiu na střední zdravotnické škole v roce 2008 nastoupila na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde studovala základy společenských věd a latinskou filologii. Poté dělala vše možné od administrativy až po Au Pair ve Švýcarsku. Ve volném čase ráda čte, cestuje, fotí, chodí po horách a lesích, sleduje filmy, poslouchá dobrou hudbu a zajímá se o vše možné od historie a přírody až po cizí jazyky. Jejím mottem je epigram od K. Havlíčka Borovského: „Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží!“

 

Mgr. Monika Krýže

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, úvod do praxe

E-mail: monika.kryze@sskk.cz

Po ukončení gymnázia v roce 1997 rok studovala na Státní jazykové škole angličtinu a získala základní státnice. Poté byla přijata na Pedagogickou fakultu UK, obor anglický jazyk – český jazyk. V průběhu studia absolvovala několikaměsíční studijní pobyt v irském Dublinu. Po ukončení vysokoškolského studia odjela do Francie, města Amiens, kde učila na 1. stupni a chodila na místní univerzitu Julese Verna. Na naši školu nastoupila v roce 2005.

 

Mgr. Pavlína Marjanovičová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura
E-mail: pmarjanovicova@volny.cz

Narodila se v Praze, po absolvování gymnázia vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a Vyšší odbornou školu publicistiky. Později si doplnila kvalifikaci oboru základy společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Mnoho let pracovala v cestovním ruchu jako průvodce po Praze, v Židovském muzeu a České republice. Mezi její koníčky patří hudba, psaní a práce s textem, výlety do přírody i návštěva kulturních památek.

 

Mgr. Michaela Mrázová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, dějiny umění, literární seminář, tělesná výchova

E-mail: MrazovaM@seznam.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk a literatura – dějepis. Rok a půl učila na základní škole dějepis a češtinu pro cizince. Kromě čtení beletrie a historické literatury ráda maluje, jí, fotí na cestách a spí. Věnuje se kondičnímu kickboxu a pátrání ve vlastním rodokmenu. Má ráda kočky a hmatatelné pozůstatky minulosti – české hrady, Prahu, Paříž, Oxford.

 

Mgr. Ivana Pavlištová

Vyučuje: německý jazyk

E-mail: pavlistovaivana@seznam.cz

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala německý a ruský jazyk, později srbochorvatštinu. Pracovala v jazykových kurzech, na jugoslávském obchodním zastoupení i na gymnáziu. Na němčině si kromě praktického využití u nás považuje i její logické stavby. Zúčastnila se řady seminářů, vedla projekty Comenius. Ráda cestuje po Čechách i Evropě. Při tom si užívá nejen pamětihodností a místních specialit, ale i cizích jazyků, které často zpříjemní komunikaci s „domorodci“.
Má ráda Modiglianiho, Art Deco, Rilkeho, Sládkovy překlady Shakespeara, Creedence…

 

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

E-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie – etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.

 

Externí učitelé

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

E-mail: e.cermakov@seznam.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá.

 

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

E-mail: K_S_A@seznam.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

 

Bc. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd

E-mail: janhoffmann@centrum.cz

Po absolvování osmiletého Gymnázia Nad Alejí a bakalářského oboru Obecná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK studuje magisterský obor Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na Pedagogické fakultě UK. Již delší dobu se zabývá také doučováním matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od 5. třídy po prváky ekonomických fakult, setkává se jak se žáky, kteří s matematikou zápolí, tak i těmi velmi nadanými. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a televizních soutěží. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro novou generaci matematika (a blízké přírodní vědy) nebyla strašákem, ale praktickým, atraktivním a efektivním nástrojem k uchopení a pochopení světa kolem nás.

 

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Vyučuje: německý jazyk

E-mail: vera.hejhalova@gmail.com

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.

 

Mgr. Petra Horynová

Vyučuje: společenské vědy (psychologie)

E-mail: psycholog.p3@seznam.cz

Pochází z Moravy. Vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci. Od ukončení studií pracuje se středoškoláky v pedagogicko-psychologické poradně, vyjma pětiletého pobytu v kanadském Vancouveru. Ráda lyžuje, čte, chodí na houby a poslední dobou propadla geocachingu. Zastává názor, že na psychologii je krásné především to, že se předmět jejího studia neustále mění. Ráda by pojala výuku trochu netradičně – nechce učit jen teorii, ale chtěla by se věnovat i sebepoznávání studentů, teambuildingu, komunikaci (nejen knihkupců) a všemu dalšímu, co by studenty z oboru psychologie zajímalo.

 

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

E-mail: jetelina@gmail.com

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží.

 

PhDr. Jiří Kolečko

Vyučuje: knihkupectví, nakladatelství, dějiny knižní kultury

E-mail: jiri.kolecko@centrum.cz

Absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. V nakladatelském oboru pracoval jako lektor, překladatel (angličtina, polština, charvátština), redaktor (Nakladatelství X-Egem, Freytag & Berndt, Pragma), v letech 1995 – 2000 ředitel knižní divize největšího českého nakladatelství Euromedia Group, do roku 2007 ředitel nakladatelství Mladá fronta.

 

Tomáš Mejsnar

Vyučuje: Informatika

E-mail: tomas.mejsnar@sskk.cz

Je ajťák, environmentalista a nadšenec. Pochází z Prahy. Technicky zaměřenou SPŠ dostudoval v roce 1999. V oboru informačních a komunikačních technologií pokračoval pomaturitním studiem a
následně zahájil živnostenskou činnost v oboru. Od roku 2005 zastává funkci jednatele firmy, která v roce 2013 realizovala stávající počítačovou síť školy. Do výuky aplikuje praktické zkušenosti. Poukazuje na talent a invence studentů, přičemž se snaží studenty motivovat k porozumění potřebnosti získávání a uplatňování tzv. tvrdých i měkkých dovedností. Studenty upozorňuje na hodnotu odkazu praktické filozofie TGM, o němž míní, že úzce souvisí se sociální kohezí, duševní hygienou každého z nás a je dobrým návodem pro život pozitivně sociálně orientovaného jedince společnosti. Jeho koníčky jsou od dětství ochrana životního prostředí, obnova biodiverzity, zahradní a krajinářská tvorba. V současné době je zaujat obecně prospěšným sociálním podnikáním.

Motto: Odbornost, rozhled, nadhled, tvořivost.

„Hledejme vzdělání; právě proto, že cit je slepý, musíme citu svítit rozumem.“

„Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filozofické.“

„Je třeba být moudrý, o to tu běží. Mnohoučenost nás nespasí.“

„Lépe být poctivým ševcem, než nepoctivým vzdělancem.“  TGM

 

Jana Marie Svejdová, BA

Vyučuje: seminář z anglického jazyka

E-mail: svejda@gsgpraha.cz

Narodila se ve Washingtonu, D. C. a vyrostla v Marylandu. Žila téměř rok ve Vsetíně, 2 roky v Brně a nyní už více než 5 let v Praze. Absolvovala studium na Univerzitě v Marylandu v College Park. Miluje Prahu a Českou republiku. Ráda čte knihy a dívá se na filmy. Když má čas, ráda cestuje, a jejími oblíbenými destinacemi jsou Peru a Turecko. Její motto je: „Zůstat pozitivní a šťastný“.

 

 

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

E-mail: jan.vasut@vasut.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

Externí učitelé

Pavlína Žalmanová

Administrativní asistentka

E-mail: pavlina.zalmanova@gmail.com

Bývalá studentka SŠKK v současné době studuje PedF UK obor čeština-němčina. Ráda čte, zpívá a tancuje a doufá, že z ní jednou bude učitelka… Vždyť se na den učitelů také narodila.