Souborné zkoušky

Souborné zkoušky jsou zařazeny do učebního plánu druhého a třetího ročníku a jejich absolvování je povinné. Ve 2. a 3. ročníku skládají studenti zkoušku z české a světové literatury. Ve 3. ročníku dále skládají zkoušku z cizího jazyka, přičemž si vybírají mezi anglickým a německým jazykem. Do konce září 3. ročníku se studenti rozhodnou, jaký cizí jazyk si pro soubornou zkoušku zvolí. Pro každou dílčí soubornou zkoušku je stanoven zvláštní termín.

Souborné zkoušky z české a světové literatury

Žáci skládají soubornou zkoušku z české a světové literatury na konci druhého a třetího ročníku studia. Zkouška zahrnuje učivo, které bylo doposud probráno v předmětech česká literatura a světová literatura, a to tak, že žáci třetího ročníku jsou zkoušeni z látky třetího ročníku, žáci druhého ročníku z látky, která je probrána do konce druhého ročníku.

Cílem těchto souborných zkoušek je lépe připravit žáky na maturitní zkoušku v samotném závěru studia, podobně jako snaha systematicky zopakovat a „utřídit“ dosud probranou látku z důležitých předmětů. Proto je souborná zkouška podobně jako maturitní členěna na část teoretickou a část praktickou. Podmínkou složení zkoušky je, že ani teoretická, ani praktická část nesmí být na nedostatečnou.

Teoretická část je koncipována identicky s profilovou maturitní zkouškou z české a světové literatury, samozřejmě s ohledem na rozsah probrané látky, praktická část je založena na interpretaci literárního textu v souladu s požadavky společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Ústní části maturity se souborné zkoušky přibližují i po formální a organizační stránce, včetně studijního volna před zkouškou, losování otázky, dvacetiminutové přípravy, dvacetiminutové doby trvání zkoušky a přítomnosti zkušební komise. Zkušební komise je nejméně dvojčlenná a tvoří ji vyučující předmětů česká literatura a světová literatura.

Souborné zkoušky se konají na konci června, termín stanoví ředitelka školy nejpozději v září příslušného školního roku. Případný druhý (tj. opravný) termín je stanoven na poslední týden v srpnu. Ojediněle je třeba vypsat i třetí (tj. druhý opravný) termín, a to v polovině září. Žák v tomto případě pokračuje až do tohoto termínu v docházce do „své“ třídy; pokud by ani napotřetí zkoušku nesložil, nesplnil by kritéria postupu do vyššího ročníku a musel by opakovat ročník (v historii školy se to zatím nestalo).

Výsledek souborné zkoušky se započítává do výsledné známky z předmětu česká literatura nebo světová literatura – v odvislosti od tažené otázky. Vytáhne-li si tedy žák otázku ze světové literatury, ovlivní známka ze souborné zkoušky výsledné hodnocení ze světové literatury, a vytáhne-li si otázku z české literatury, ovlivní známka ze souborné zkoušky výsledné hodnocení z české literatury. Při stanovení výsledné známky platí pravidlo, že známka ze souborné zkoušky má stejnou váhu jako průměr klasifikace dosažené v příslušné literatuře v posledním pololetí.

Termíny pro šk. 2020/2021
Termín K2 – 23. 6. 2021
Termín K3 – 22. 6. 2021

Otázky k souborným zkouškám z ČL-SL pro K2 2020/2021

 1. Literatura starověké Mezopotámie, Egypta a Persie. Bible
 2. Literatura starověké Indie, Číny, Japonska a Ameriky
 3. Literatura starověkého Řecka
 4. Literatura starověkého Říma
 5. Literatura velkomoravského období a literatura raného středověku v českém státě
 6. Česká literatura vrcholného středověku
 7. Husitská literatura
 8. Světová středověká literatura: územní a národnostní cykly, hrdinská epika
 9. Světová středověká literatura: dvorská lyrika, náboženská a měšťanská literatura, drama
 10. Předstupeň novověkého myšlení v dílech Danta, Chaucera, Villona a renesanční italská literatura
 11. Renesanční literatura ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Nizozemí a Německu
 12. Renesanční literatura v Anglii
 13. Česká renesanční literatura
 14. Evropská barokní literatura
 15. Česká barokní literatura
 16. Evropský klasicismus a poklasicistní komedie
 17. Osvícenství ve světové literatuře
 18. Preromantismus ve světové literatuře
 19. Obranná fáze národního obrození
 20. Útočná fáze národního obrození
 1. 10. 2020                                                              PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Otázky k souborným zkouškám z ČL-SL pro K3 2020/2021

 1. Romantismus v anglické, francouzské, ukrajinské a maďarské literatuře
 2. Romantismus v ruské, německé, italské a americké literatuře
 3. Český romantismus a počátky realismu (3. a 4. fáze národního obrození)
 4. Realismus ve světové literatuře 2. poloviny 19. století
 5. Májovci
 6. Ruchovci a lumírovci
 7. Česká próza 2. poloviny 19. století
 8. České drama 2. poloviny 19. století a český naturalismus
 9. Světové drama 2. poloviny 19. století a naturalismus ve světě
 10. Prokletí básníci a nové umělecké směry konce a počátku 20. století
 11. Česká moderna
 12. Německy psaná literatura od konce 19. století do poloviny 20. století
 13. Česká poezie 1. poloviny 20. století
 14. Umělecká avantgarda 1. poloviny 20. století ve světě
 15. Americká literatura od počátku 20. století do poloviny 20. století
 16. Česká próza 1. poloviny 20. století
 17. Francouzská, italská a španělská literatura 1. poloviny 20. století
 18. Anglická literatura 1. poloviny 20. století
 19. Ruská literatura a severské literatury 1. poloviny 20. století
 20. České drama 1. poloviny 20. století
 1. 10. 2020                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Souborná zkouška z anglického jazyka

Termín: 27. 5. 2021 písemná část,  1. 6. 2021 ústní část

Písemná část (didaktický test) se skládá ze čtyř částí:

 • praktický jazyk (gramatika a slovní zásoba)
 • poslech – porozumění slyšenému textu
 • porozumění čtenému textu
 • psaní – text na všeobecné téma v rozsahu 120-150 slov (lze použít slovník bez přílohy věnované psaní a korespondenci)

Ústní část je monotematická; skládá se ze čtyř částí, které souvisejí s vylosovaným profilovým tématem:

 • otázky vztahující se k vylosovanému tématu
 • popis a porovnání obrázků souvisejících s vylosovaným tématem
 • pětiminutový samostatný ústní projev studenta na vylosované téma
 • ověřování znalosti odborné terminologie vztahující se k vylosovanému tématu prostřednictvím dialogu mezi studentem a zkoušejícím

Profilová témata

 1. Holidays and traditions in the English-speaking countries
 2. Genres of literature
 3. A favourite book of mine
 4. Bookshop and second-hand bookshop
 5. Library
 6. Education: comparison of the education systems in the Czech Republic, the UK and the USA
 7. My school
 8. Sports
 9. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 10. The United States of America
 11. My future life (CV, application letter, job interview)
 12. British literature – Renaissance (W. Shakespeare)

Situace (rozhovor)

 1. In a second-hand bookshop
 2. In a library
 3. In a bookshop
 4. Dialogue with an exchange student
 5. Job interview

Souborná zkouška z německého jazyka

Termín: 27. 5. 2021 písemná část,  1. 6. 2021 ústní část

Souborná zkouška se skládá ze dvou částí:

 • písemná část – zaměřuje na prokázání zvládnutí základních gramatických struktur jazyka, lexikálních jevů a systémové stavby jazyka.
 • ústní část- uchazeč je zkoušen, zda dokáže reagovat na běžné situace denního života a dovede plynně mluvit o zadaných tématech. Ověřována je rovněž znalost odborná terminologie.

Písemná část zkoušky se skládá ze 4 částí a uchazeč má být schopen:

 • používat vybrané mluvnické a lexikální struktury
 • porozumět slyšenému textu
 • porozumět čtenému textu
 • napsat text (120-150 slov) na zadané téma – možnost použít slovník v knižní podobě

Ústní část se skládá ze čtyř částí:

 • otázky vztahující se ke všeobecnému tématu
 • popis obrázku a porovnání obrázků
 • samostatný projev na jedno z profilových témat
 • ověřování znalosti odborné terminologie

Všeobecná témata

 1. Persönliche Charakteristik
 2. Familie
 3. Mein Zuhause und Wohnen (Leben in der Stadt, auf dem Lande)
 4. Alltagsleben
 5. Freizeit und Hobbys
 6. Gesundheit
 7. Einkaufen
 8. Ernährung

Profilová témata

 1. Bekannte Persönlichkeiten der Buchkultur – Luther/Gutenberg
 2. Klassische Literatur und Romantik – Goethe
 3. Die Buchhandlung
 4. Die Bibliothek
 5. Feste und Bräuche
 6. Kinderliteratur – Gebrüder Grimm – Märchen
 7. Mein Lieblingsbuch und Lieblingsgenre
 8. Berühmte deutschprachige Persönlichkeiten

Situace

 1. Im Restaurant
 2. Im Geschäft (Im Supermarket)
 3. Nach dem Weg fragen (Anweisung geben)
 4. Ausgehen (z. B. Gehen wir ins Kino!)