Souborné zkoušky

Souborné zkoušky jsou zařazeny do učebního plánu druhého a třetího ročníku a jejich absolvování je povinné. Ve 2. a 3. ročníku skládají studenti zkoušku z české a světové literatury. Ve 3. ročníku dále skládají zkoušku z cizího jazyka, přičemž si vybírají mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Do konce září 3. ročníku se studenti rozhodnou, jaký cizí jazyk si pro soubornou zkoušku zvolí. Pro každou dílčí soubornou zkoušku je stanoven zvláštní termín.

Souborné zkoušky z české a světové literatury

Žáci skládají soubornou zkoušku z české a světové literatury na konci druhého a třetího ročníku studia. Zkouška zahrnuje učivo, které bylo doposud probráno v předmětech česká literatura a světová literatura, a to tak, že žáci třetího ročníku jsou zkoušeni z látky třetího ročníku, žáci druhého ročníku z látky, která je probrána do konce druhého ročníku.

Cílem těchto souborných zkoušek je lépe připravit žáky na maturitní zkoušku v samotném závěru studia, podobně jako snaha systematicky zopakovat a „utřídit“ dosud probranou látku z důležitých předmětů. Proto je souborná zkouška podobně jako maturitní členěna na část teoretickou a část praktickou. Podmínkou složení zkoušky je, že ani teoretická, ani praktická část nesmí být na nedostatečnou.

Teoretická část je koncipována identicky s profilovou maturitní zkouškou z české a světové literatury, samozřejmě s ohledem na rozsah probrané látky, praktická část je založena na interpretaci literárního textu v souladu s požadavky společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Ústní části maturity se souborné zkoušky přibližují i po formální a organizační stránce, včetně studijního volna před zkouškou, losování otázky, přípravy na potítku a přítomnosti zkušební komise. Zkušební komise je nejméně dvojčlenná a tvoří ji vyučující předmětů česká literatura a světová literatura.

Souborné zkoušky se konají na konci června, termín stanoví ředitelka školy nejpozději v září příslušného školního roku. Případný druhý (tj. opravný) termín je stanoven na poslední týden v srpnu. Ojediněle je třeba vypsat i třetí (tj. druhý opravný) termín, a to v polovině září. Žák v tomto případě pokračuje až do tohoto termínu v docházce do „své“ třídy; pokud by ani napotřetí zkoušku nesložil, nesplnil by kritéria postupu do vyššího ročníku a musel by opakovat ročník (v historii školy se to zatím nestalo).

Výsledek souborné zkoušky se započítává do výsledné známky z předmětu česká literatura nebo světová literatura – v odvislosti od tažené otázky. Vytáhne-li si tedy žák otázku ze světové literatury, ovlivní známka ze souborné zkoušky výsledné hodnocení ze světové literatury, a vytáhne-li si otázku z české literatury, ovlivní známka ze souborné zkoušky výsledné hodnocení z české literatury. Při stanovení výsledné známky platí pravidlo, že známka ze souborné zkoušky má stejnou váhu jako průměr klasifikace dosažené v příslušné literatuře v posledním pololetí.

Termíny pro šk. 2023/2024
Termín K2 – 20. 6. a 21. 6. 2024
Termín K3 – 19. 6. a 20. 6. 2024

Témata k souborným zkouškám pro školní rok 2023/2024 naleznete níže nebo v pdf souboru k tisku zde.

Otázky k souborným zkouškám z ČL-SL pro K2 2023/2024

 1. Literatura starověké Mezopotámie, Egypta a Persie. Bible
 2. Literatura starověké Indie, Číny, Japonska a Ameriky, Afriky, Byzantské říše; stará arabská literatura
 3. Literatura starověkého Řecka
 4. Literatura starověkého Říma
 5. Literatura velkomoravského období a literatura raného středověku v českém státě
 6. Česká literatura vrcholného středověku
 7. Husitská literatura
 8. Světová středověká literatura: územní a národnostní cykly, hrdinská epika
 9. Světová středověká literatura: dvorská lyrika, náboženská a měšťanská literatura, drama
 10. Předstupeň novověkého myšlení v dílech Danta, Chaucera, Villona a renesanční italská literatura
 11. Renesanční literatura ve Francii, Španělsku, Nizozemí
 12. Renesanční literatura v Anglii
 13. Česká renesanční literatura
 14. Evropská barokní literatura
 15. Česká barokní literatura
 16. Klasicismus ve světové literatuře
 17. Osvícenství ve světové literatuře
 18. Preromantismus ve světové literatuře
 19. Obranná fáze národního obrození
 20. Útočná fáze národního obrození

30. 9. 2023                                                              PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Otázky k souborným zkouškám z ČL-SL pro K3 2022/2023

 1. Romantismus v anglické, francouzské a polské literatuře
 2. Romantismus v ruské, německé, italské a americké literatuře
 3. Český romantismus a počátky realismu (3. a 4. fáze národního obrození)
 4. Realismus ve světové literatuře 2. poloviny 19. století
 5. Májovci
 6. Ruchovci a lumírovci
 7. Česká próza 2. poloviny 19. století
 8. České drama 2. poloviny 19. století a český naturalismus
 9. Světové drama 2. poloviny 19. století a naturalismus ve světě
 10. Prokletí básníci a nové umělecké směry konce 19. a počátku 20. století
 11. Česká moderna
 12. Německy psaná literatura od konce 19. století do poloviny 20. století
 13. Česká poezie 1. poloviny 20. století
 14. Umělecká avantgarda 1. poloviny 20. století ve světě
 15. Americká literatura od počátku 20. století do poloviny 20. století
 16. Česká próza 1. poloviny 20. století
 17. Francouzská, italská a španělská literatura 1. poloviny 20. století
 18. Anglická literatura 1. poloviny 20. století
 19. Ruská literatura a severské literatury 1. poloviny 20. století
 20. České drama 1. poloviny 20. století

30. 9. 2023                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Souborná zkouška z cizího jazyka

Termín: 8. 4. 2024 písemná část,  15. 4. 2024 ústní část

Studenti skládají soubornou zkoušku z cizího jazyka na konci třetího ročníku studia. Jak dokládá učební plán, největší hodinovou dotaci má z vyučovaných jazyků na SŠKK právě první cizí jazyk, tedy angličtina. Jako druhý cizí jazyk si studenti vybírají mezi francouzským, nebo německým jazykem. V hodinách anglického jazyka jsou studenti systematickým způsobem připravováni takovým způsobem, aby maturitní a soubornou zkoušku z tohoto předmětu úspěšně složili, což mimo jiné znamená, že ve třetím a čtvrtém ročníku jsou jednak probírána všechna maturitní témata, jednak jsou studenti seznamováni se strukturou ústní a písemné maturitní a souborné zkoušky. Na tyto zkoušky studenty připravuje již od prvního ročníku také probíraná učebnice anglického jazyka, protože obsahuje písemné i ústní úkoly, cvičení, a aktivity, které jsou typově shodné s těmi, které se vyskytují v maturitní a souborné zkoušce z angličtiny. Souborná zkouška z anglického jazyka zahrnuje učivo, které bylo v hodinách dosud probráno.

Cílem souborné zkoušky je lépe studenty připravit na maturitní zkoušku v samotném závěru studia, proto je členěna na část písemnou a ústní. Podmínkou složení zkoušky je, že ani písemná, ani ústní část nesmí být na nedostatečnou. Souborná zkouška se koná v dubnu, termín stanoví ředitelka školy nejpozději v září příslušného školního roku.  Případný druhý (tj. opravný) termín vypisuje ředitelka školy na červen.  Pokud by student ani napotřetí zkoušku nesložil, nesplnil by kritéria postupu do vyššího ročníku a musel by opakovat ročník. Výsledek souborné zkoušky se započítává do výsledné známky ze studentem zvoleného cizího jazyka, a to tak, že známka ze souborné zkoušky má stejnou váhu jako průměr klasifikace dosažené v příslušném cizím jazyce v posledním pololetí.

Písemná část souborné zkoušky (didaktický test) je koncipována identicky s písemnou částí (didaktický test) v rámci maturitní zkoušky. Skládá se tedy ze čtyř částí:

 • jazyková kompetence (gramatika a slovní zásoba);
 • poslech – porozumění slyšenému textu;
 • porozumění čtenému textu;
 • psaní – text na všeobecné téma v rozsahu 120-150 slov (lze použít slovník bez přílohy věnované psaní a korespondenci).

Ústní části maturity se souborná zkouška přibližuje po formální i organizační stránce, tj. studenti si otázku losují, připravují se na potítku a zkoušeni jsou před zkušební komisí. Zkušební komise je nejméně dvojčlenná a tvoří ji vyučující studentem zvoleného cizího jazyka. Ústní část souborné zkoušky je monotematická; skládá se ze čtyř částí, které souvisejí se studentem vylosovaným tématem:

 • otázky vztahující se k vylosovanému tématu (zkoušející klade studentovi otázky);
 • popis a porovnání obrázků souvisejících s vylosovaným tématem;
 • pětiminutový samostatný ústní projev studenta na vylosované téma;
 • ověřování znalosti odborné terminologie vztahující se k vylosovanému tématu prostřednictvím dialogu mezi studentem a zkoušejícím.

Témata k souborné zkoušce z A pro K3 2023/2024

 1. Holidays and traditions in the English-speaking countries
 2. Genres of literature
 3. A favourite book of mine
 4. Bookshop and second-hand bookshop
 5. Library
 6. Education: comparison of the education systems in the Czech Republic, the UK and the USA
 7. My school
 8. Sports
 9. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 10. The United States of America
 11. My future life (CV, application letter, job interview)
 12. British literature – Renaissance (W. Shakespeare)

30. 9. 2023                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

Témata k souborné zkoušce z N pro K3 2023/2024

1. Deutschland
2. Berlin
3. Feste und Brauche
4. Essen
5. Familie
6. Sport
7. Meine Schule
8. Einkaufen
9. Meine Zukunft
10. Reisen
11. Meine Freizeit
12. Wohnen

30. 9. 2023                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

Témata k souborné zkoušce z F pro K3 2023/2024

 1. Bibliothèque
 2. Librairie
 3. Littérature française – Honoré de Balzac
 4. Littérature française – Victor Hugo
 5. Musique en France
 6. Mon bouquin favori
 7. Langues en Europe (Le français dans le monde; comment apprendre une langue étrangère)
 8. Littérature française – Milan Kundera
 9. Sculpture française
 10. Littérature française – Albert Camus
 11. Littérature française – Romain Rolland
 12. Peinture française
 1.  

30. 9. 2023                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy