Obecné informace

Absolvent naší školy se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ, a to zejména humanitního zaměření.

Střední škola knižní kultury (kód oboru je 66-43-M/01) připravuje odborníky pro svět knih a tištěných médií vůbec. Absolventi nacházejí uplatnění v knihkupectvích, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, distribučních firmách, antikvariátech, knihovnách a archivech.

Díky výrazně humanitní orientaci také řada studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách obdobného typu – naše absolventy najdeme na filozofické, právnické, pedagogické fakultě či fakultě humanitních studií nejen Univerzity Karlovy, ale i dalších tuzemských vysokých škol. Co o nás řekli někteří naši absolventi najdete zde.

Klademe důraz na výuku dějepisu jako základní časové přímky, na niž navazují další společenskovědní předměty – česká literatura, světová literatura (každá tvoří samostatný předmět), dějiny umění, dějiny filozofie. V rámci společenských věd vyučujeme psychologii, výchovu k občanství, etnologii, základy práva, sociologii, etiku a úvod do světových náboženských systémů. Dle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2010 si studenti od 3. ročníku mohou vybírat i z nabídky volitelných předmětů.

V českém jazyce preferujeme komunikaci a rétoriku včetně praktických řečnických cvičení, sloh a tvůrčí psaní. Za důležitý považujeme i výcvik pravopisu a teoretické poznatky o jazyce. Důraz klademe také na výuku cizích jazyků (anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk).

Z odborných předmětů je třeba jmenovat dějiny knižní kultury, knihkupectví, nakladatelství, management a marketing. Výuka je doplněna praxí v reálném prostředí pražských knihkupectví, antikvariátů a nakladatelství. Studenti 1. a 4. ročníku mají souvislou odbornou praxi dva týdny a studenti 2. a 3. ročníku ji mají čtyři týdny, přičemž je rozdělena do dvou samostatných bloků. Studenti se také mohou tradičně zapojit do pořádání pražského Mezinárodním knižního veletrhu Svět knihy, který se koná na jaře.

K všeobecnému vzdělání patří také matematika; na naší škole je však méně náročná než na gymnáziích a technicky zaměřených středních odborných školách. Výuka matematiky týdně čítá 2 hodiny. Základy fyziky, chemie, biologie a ekologie se vyučují v rámci základů přírodních věd.

Naopak – dnes tolik důležitá počítačová gramotnost je u nás zajišťována výukou dvou předmětů. Je to písemná a elektronická komunikace, kde se studenti pomocí individuální programované výuky hravou formou naučí psát na klávesnici všemi deseti naslepo, a informatika, která studenty seznámí s ovládáním operačního systému, naučí je používat textový editor a tabulkový procesor a rozšíří jejich dovednosti v oblasti používání internetu.

Pravidelně navštěvujeme knižní veletrhy u nás i v cizině. Výuka je doplňována i dalšími exkurzemi, výlety, návštěvami výstav a přednášek. Ve škole funguje Klub mladých diváků a Klub přátel vážné hudby.

Střední škola knižní kultury je obecně prospěšná společnost. Proto se za studium platí školné, které činí 22 000 Kč ročně. Více o způsobech a podmínkách placení školného najdete zde.

Další informace:

  • o učitelích se můžete dozvědět více tady a také tady
  • zde si prohlédněte, jaké předměty se u nás vyučují
  • tady najdete informace o přijímacím řízení
  • zde jsou informace o možnostech ubytování pro mimopražské studenty
  • a něco o tom, jak se k nám dostanete, najdete zde