Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má 2 základní části, a to společnou (státní) část a profilovou (školní) část. Řídí se Vyhláškou č. 177/2009 Sb.      ve znění poslední úpravy Vyhláškou č. 405/2020 Sb.

Dále se řídí opatřením obecné povahy z února 2021, které najdete zde, opatřením obecné povahy z března 2021, které najdete zde, a opatřením obecné povahy z dubna 2021, které najdete zde.

A. Společná část

Společnou část tvoří didaktické testy. Žáci skládají didaktický test z českého jazyka a literatury a volí mezi didaktickým testem        z cizího jazyka nebo z matematiky. Didaktické testy proběhnou v období od 2. do 15. května 2021. Test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, test z cizího jazyka trvá 110 minut a test z matematiky 135 minut.

Hodnocení zkoušek společné části

Didaktické testy vyhodnocuje Centrum (Cermat) a hodnocení je slovní – „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

B. Profilová část

Profilovou část tvoří písemné práce a ústní zkoušky včetně obhajoby maturitní práce.

Písemné práce (Ve školním roce 2020 – 2021 rozhodnutím MŠMT zrušeny.)

Všichni žáci skládají písemnou práci z českého jazyka a literatury, žáci, kteří volili DT z cizího jazyka, skládají písemnou práci            z cizího jazyka. Písemné práce proběhnou v období od 1. dubna do 15 května 2021. Konkrétní termíny stanoví ředitelka školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu 250 – 300 slov. Žáci volí ze 6 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu 200 – 250 slov. Žáci volí ze 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce mají žáci možnost použít překladový slovník.

Ústní zkoušky

Ústní zkoušky proběhnou 24. – 28. května 2021. Mezi povinné ústní zkoušky patří tyto: český jazyk a literatura, cizí jazyk (s výjim-kou žáků, kteří volili zkoušku z matematiky), česká a světová literatura, odborné předměty a obhajoba maturitní práce. Mezi ne-povinné ústní zkoušky patří dějepis a dějiny umění. (Ve školním roce 2020 – 2021 se z rozhodnutí MŠMT zkoušky z ČJL a cizího jazyka skládají dobrovolně.)

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam četby k maturitní zkoušce. Ze školního seznamu připraví žák vlastní seznam k četby o počtu 20 literárních děl podle daných kritérií a do 31. března ho odevzdá ředitelce školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut.

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 25 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k odborným předmětům. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut.

Pro ústní zkoušku z české a světové literatury, odborných předmětů a nepovinných předmětů (dějepis, dějiny umění) je stanoveno 25 – 30 otázek. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce také 15 minut.

Pro obhajobu maturitní práce je stanoveno 10 témat. Žáci si vyberou téma do 31. října a hotovou práci odevzdávají do 28. února. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut, příprava ke zkoušce také 15 minut.

Hodnocení zkoušek profilové části

Kritéria hodnocení se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejpozději před začátkem konání první profilové zkoušky.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020-2021

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Maturitní otázky a bližší informace k jednotlivým zkouškám najdete níže:

26. 10. 2020                                                                                                                      PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.        
                                                                                                                                                   ředitelka školy