Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má 2 základní části, a to společnou (státní) část a profilovou (školní) část. Řídí se Vyhláškou č. 177 v aktuálním znění.

Společná část

Společnou část tvoří didaktické testy. Žáci skládají didaktický test z českého jazyka a literatury a volí mezi didaktickým testem z cizího jazyka nebo z matematiky. Didaktické testy proběhnou v období od 2. do 7. května 2024 a hodnotí je Cermat.

 

Profilová část

Profilovou část tvoří písemné práce a ústní zkoušky včetně obhajoby maturitní práce.

 

Písemné práce 

Všichni žáci skládají písemnou práci z českého jazyka a literatury. Žáci, kteří volili DT z cizího jazyka, skládají písemnou práci z cizího jazyka. Písemné práce proběhnou 2. a 3. dubna 2024.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 500 slov. Žáci volí ze 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Písemná práce trvá 180 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu 200 – 250 slov. Žáci volí ze 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce mají žáci možnost použít překladový slovník.

Ústní zkoušky

Ústní zkoušky proběhnou 27. – 31. května 2024. Mezi povinné ústní zkoušky patří tyto: český jazyk a literatura, cizí jazyk (s výjimkou žáků, kteří volili DT z matematiky), česká a světová literatura, odborné předměty a obhajoba maturitní práce. Mezi nepovinné ústní zkoušky patří dějepis a dějiny umění.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam četby k maturitní zkoušce. Ze školního seznamu připraví žák vlastní seznam četby o počtu 30 literárních děl podle daných kritérií a do 31. března 2024 ho odevzdá ředitelce školy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut.

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 25 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k odborným předmětům. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut.

Pro ústní zkoušku z české a světové literatury, odborných předmětů a nepovinných předmětů (dějepis, dějiny umění) je stanoveno 25 – 30 otázek. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce také 15 minut.

Pro obhajobu maturitní práce je stanoveno 11 témat. Žáci si vyberou téma do 31. října 2023 a hotovou práci odevzdávají do 28. února 2024. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut, příprava ke zkoušce také 15 minut.

Hodnocení zkoušek profilové části

Kritéria hodnocení se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejpozději před začátkem konání první profilové zkoušky.

Maturitní otázky a bližší informace k jednotlivým zkouškám najdete níže:                                                                                                                                

29. 9. 2023                                                                                                                      PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.        
                                                                                                                                                   ředitelka školy