Základní údaje

Název školy
Střední škola knižní kultury, o.p.s.

IČO
64947629

IZO
110011325

REDIZO
600005003

Název školního vzdělávacího programu
Knižní kultura

Délka studia
4 roky

Počet tříd
4

Počet žáků
108

Profil absolventa
Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ, a to zejména humanitního zaměření.

Odborná praxe
knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, distribuční firmy a knihovny v Praze a okolí

Odborné exkurze
Česká republika, Německo, Slovensko

Mimoškolní aktivity
Klub mladých diváků
Divadelní skupinka SŠKK – hraje představení pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol, děti v nemocnicích a integračních centrech.
Klub přátel vážné hudby
Zájmové kroužky realizované ve šk. roce 2019/2020: latina, tvůrčí psaní, klub společenských her.
Projekt Edison – týdenní setkání se studenty z celého světa, kteří prezentují u nás ve škole své rodné země – poprvé realizováno ve školním roce 2014/2015 a naposledy zatím ve školním roce 2018/2019.

Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ
Z 25 maturantů ve školním roce 2018/2019 studuje 12 na VŠ a 3 na VOŠ.
.
Umístění školy
v pronájmu v budově FTVS UK, José Martího 31, 162 00 Praha 6

Vybavení školy
4 kmenové třídy, ředitelna, kancelář zástupkyně a hospodářky školy, sborovna, knihovna, kabinet společenských věd, kabinet cizích jazyků, učebna výpočetní techniky, učebna výuky cizích jazyků, dataprojektory ve všech učebnách, 3 interaktivní tabule, uzamykatelné skříňky na osobní věci žáků, sociální zařízení. Pro tělesnou výchovu využíváme sportoviště FTVS.

Stravování
v menze FTVS UK