Přijímací řízení

Na naší škole se v rámci přijímacího řízení konají JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Jedná se o písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Bližší informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek, testová zadání k procvičení, formulář přihlášky ke studiu ke stažení i vzor jejího správného vyplnění najdete na www.cermat.cz.

Pro školní rok 2018/2019 otvíráme 1 třídu s maximálním počtem 30 žáků.

Ředitelka školy vyhlašuje 3. průběžné kolo přijímacího řízení do naplnění kapacity. Zbývají 2 volná místa. (25. 6. 2018)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 12. dubna (1. termín) a 16. dubna (2. termín). Jedná se o jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.
  2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku nepotvrdí, je třeba k ní přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.
  3. Uchazeč může podat přihlášku až na dvě střední školy. V tom případě koná jednotnou přijímací zkoušku na obou školách a do výsledků přijímacího řízení se započítává lepší výsledek z obou pokusů.
  4. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů.
  5. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).
  6. Přijato bude 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.
  7. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého jazyka.
  8. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.

V Praze 27. 11. 2017

PhDr. Alice Krýžová, ředitelka školy

 

Informace k přílohám

Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2018/2019 ve formátech pdf a xlsx.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.