Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/2023

  Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení:

 

  1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 12. dubna (1. termín) a 13. dubna (2. termín). Jedná se o jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý z testů je hodnocen maximálně 50 body.
  2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku nepotvrdí, je třeba k ní přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.
  3. Uchazeč může podat přihlášku až na dvě střední školy. V tom případě koná jednotnou přijímací zkoušku na obou školách a do výsledků přijímacího řízení se započítává lepší výsledek z obou pokusů.
  4. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. U uchazeče, který dokončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021, v souladu s § 1 odst. 7 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v aktuálním znění, do výsledků zahrnujeme prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, a to stejným způsobem.
  5. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).
  6. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého jazyka.
  7. Přijato bude max. 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.
  8. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.
  9. Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.

V Praze 18. 1. 2022                                                                                                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                          ředitelka školy

.

Informace k přílohám

Ve formátu doc jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2022/2023 ve formátu pdf.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.

.