Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro rok 2023

  1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 13. dubna (1. termín) a 14. dubna (2. termín). Jedná se o jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
  2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku nepotvrdí, je třeba k ní přiložit úředně ověřené kopie příslušných vysvědčení.
  3. Uchazeči, jejichž příslušná vysvědčení jsou v jiném než českém jazyce, přiloží k přihlášce vysvědčení, která budou úředně přeložená a ověřená.
  4. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.
  5. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

 

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023

1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Český jazyk – max. 50 bodů

Matematika – max. 50 bodů

2. Výsledky předchozího studia

Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. U uchazeče, který dokončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021, v souladu s § 1 odst. 7 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v aktuálním znění, do výsledků zahrnujeme prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, a to stejným způsobem.

3. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).

4. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého jazyka.

5. Přijato bude max. 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.

6. Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Tito uchazeči budou zařazeni do pořadí podle redukovaného hodnocení, tj. hodnocení podle všech kritérií s výjimkou českého jazyka a literatury. Podmínkou přijetí ke studiu je ověření znalosti českého jazyka formou řízeného rozhovoru před školní komisí. Uchazeč, který neuspěje, nesplní kritéria a nebude přijat ke studiu.

 

V Praze 20. 1. 2023                                                                                                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                          ředitelka školy

.

Informace k přílohám

Ve formátu doc jsou zde základní informace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2023/2024 ve formátech pdf a xlsx.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.

.