Přijímací řízení

Na naší škole se v rámci přijímacího řízení konají JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Jedná se o písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Bližší informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek, testová zadání k procvičení, formulář přihlášky ke studiu ke stažení i vzor jejího správného vyplnění najdete na www.cermat.cz.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 2. března 2020 v kanceláři školy nebo poštou.
Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 14. a 15. dubna 2020.
Pro školní rok 2020/2021 otvíráme 1 třídu s maximálním počtem 30 žáků.

Kritéria přijímacího řízení 2020 – tj. pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení:

 1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 14. dubna (1. termín) a 15. dubna (2. termín). Jedná se o
  jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je
  pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý z testů je hodnocen
  maximálně 50 body.
 2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 2. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným
  dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku
  nepotvrdí, je třeba k ní přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení. Lékařské potvrzení o
  způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.
 3. Uchazeč může podat přihlášku až na dvě střední školy. V tom případě koná jednotnou přijímací
  zkoušku na obou školách a do výsledků přijímacího řízení se započítává lepší výsledek z obou
  pokusů.
 4. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2.
  pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého
  gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60
  = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů.
 5. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů
  matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).
 6. Přijato bude max. 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.
 7. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého
  jazyka.
 8. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského
  poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.
 9. Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří
  získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním
  pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.

V Praze 9. 12. 2019                                                                             PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Informace k přílohám

Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2020/2021 ve formátech pdf a xlsx.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.