Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro rok 2024

Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 12. dubna (1. termín) a 15. dubna (2. termín). Jedná se o jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je 29. a 30. duben.

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání Knihkupecké a nakladatelské činnosti (kód oboru 66-43-M/01), forma studia denní pro rok 2024

Kritériem přijetí jsou výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Český jazyk – max. 50 bodů

Matematika – max. 50 bodů

Maximálně může uchazeč dosáhnout 100 bodů.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí:

 1. Vyšší počet bodů v testu z českého jazyka
 2. Vyšší počet bodů za otevřené úlohy v testu z českého jazyka
 3. Vyšší procentuální úspěšnost v úlohách z českého jazyka ověřujících znalost pravidel českého pravopisu
 4. Vyšší procentuální úspěšnost v úlohách z českého jazyka ověřujících porozumění textu

Přijato bude 30 uchazečů, a to v pořadí podle dosažených bodů.

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Podmínkou přijetí ke studiu je ověření znalosti českého jazyka formou řízeného rozhovoru před tříčlennou školní komisí. Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem. Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Uchazeč se souhlasným stanoviskem bude zařazen do redukovaného pořadí dle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., body získané při pohovoru se nepoužijí ke stanovení pořadí. Uchazeč s nesouhlasným stanoviskem je neúspěšným uchazečem a nebude zařazen do výsledného pořadí.

V Praze dne 26. 1. 2024                                                                                                                      PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

Bližší informace k podávání přihlášek

Přihlášky se podávají od 1. do 20. února 2024.

Pořadí škol na přihlášce je třeba vyplnit dle preferencí uchazeče a na všech přihláškách shodně.

Součástí přihlášky je čestné prohlášení zákonného zástupce, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Je třeba uvést kontakt na zákonné zástupce uchazeče (telefon, e-mail).

Přihlášku lze podat třemi způsoby:

A) Elektronická přihláška

 1. Přihlásíte se do systému DiPSy (Digitální přihlašovací systém) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
 2. Vyberete dítě, které chcete přihlásit (naleznete již vyplněné osobní údaje).
 3. Ze seznamu škol vyberete tři školy, na které chcete podat přihlášku, v pořadí dle preferencí pro přijetí.
 4. U každé školy se vám zobrazí přehled dokumentů, které škola vyžaduje doložit k přihlášce, a nahrajete fotografie nebo skeny těchto dokumentů.
 5. Potvrdíte správnost a e-mailem obdržíte potvrzení o podání přihlášky a uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Tímto úkonem podáte přihlášku na všechny tři vybrané školy.

B) Výpis ze systému – zjednodušená listinná přihláška vytištěná ze systému

 1. Vstoupíte do systému DiPSy (Digitální přihlašovací systém) bez přihlášení.
 2. Vyplníte osobní údaje o sobě a svém dítěti.
 3. Ze seznamu škol vyberete tři školy, na které chcete podat přihlášku, v pořadí dle preferencí pro přijetí.
 4. U každé školy se vám zobrazí přehled dokumentů, které škola vyžaduje doložit k přihlášce, a nahrajete fotografie nebo skeny těchto dokumentů.
 5. Potvrdíte správnost a e-mailem obdržíte zjednodušenou přihlášku s registračním číslem, kterou třikrát vytisknete, podepíšete ji a doručíte v listinné podobě na každou vybranou školu.

C) Listinná přihláška s přílohami

 1. Vyplníte listinnou přihlášku – tiskopis naleznete na stránkách MŠMT, Cermatu nebo na www.prihlaskynastredni.cz.
 2. Dohledáte si IZO každé školy, její přesný název, kód oboru a jeho přesný název včetně zaměření.
 3. Na každou přihlášku uvedete vybrané školy v identickém pořadí dle preferencí pro přijetí.
 4. Přihlášky podepíšete a doručíte je v listinné podobě i se všemi přílohami na každou vybranou školu. Pokud tedy podáváte přihlášku na tři školy, musíte vyplnit přihlášku třikrát a ke každé přiložit všechny danou školou požadované přílohy.
 5. Registrační číslo vám bude školou zasláno doporučenou poštou spolu s pozvánkou. 

Přílohy k přihlášce na naši školu:

 1. Uchazeči s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023 přiloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
 2. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení. Je-li doklad uchazeči vydán třetí osobou v digitální podobě, musí být opatřen elektronickým podpisem osoby pověřené k vydání dokladu

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.

Bližší informace najdete na www.msmt.cz nebo www.prihlaskynastredni.cz.

Manuál pro podání elektronické přihlášky najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4YjKGuO3T0&t=5s&pp=ygUbamFrIG5hIHDFmWlobMOhxaFreSB2IGRpcHN5

Informace k přílohám

Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení a bližší informace pro podání přihlášky pro školní rok 2024/2025.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student před zahájením studia na naší škole.

.