Přijímací řízení

Na naší škole se v rámci přijímacího řízení konají JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Jedná se o písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Bližší informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek, testová zadání k procvičení, formulář přihlášky ke studiu ke stažení i vzor jejího správného vyplnění najdete na www.cermat.cz.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 2. března 2020 v kanceláři školy nebo poštou.

Vzhledem k mimořádné situaci proběhne jednotná přijímací zkouška pouze v jednom termínu, resp. v termínu řádném a náhradním (v případě nemoci nebo jiných závažných okolností). Pokud se uchazeč hlásil na dvě školy, na kterých se v obou případech měla konat jednotná přijímací zkouška, bude nyní vykonávat zkoušku na škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Zákonným zástupcům, případně zletilým uchazečům, zašleme pozvánku na přijímací zkoušku s veškerými informacemi nejpozději 10 pracovních dnů před termínem konání jednotné zkoušky, a to doporučeným dopisem a na email, pokud jej na přihlášce uvedli.

Přijímací zkouška proběhne 8. června 2020. Ředitelka školy zveřejní výsledkové listiny uchazečů nejpozději v úterý 16. června 2020, a to jak venku na vývěsce školy, tak na webových stránkách školy. Přestože bude uchazeč skládat zkoušky na jiné škole (zapsal si naši školu na druhém místě), CERMAT nám výsledky zašle. Výsledky naleznete pod registračním číslem, které bude uvedeno na pozvánce ze školy, ve které bude uchazeč skládat přijímací zkoušku. Přijatým uchazečům nebudou rozesílána rozhodnutí o přijetí, dostanou je osobně v září 2020. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí 16. června 2020 doporučeně poštou (informace viz pozvánka).
Přijetí uchazeče a zájem o studium je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 16. června 2020. Nejzazším datem pro odevzdání je úterý 23. června 2020. Zápisové lístky bude možné odevzdat v kanceláři školy, nebo je zaslat poštou (stačí razítko pošty s datem 23. června 2020). Vzetí zápisového lístku zpět je možné pouze na základě kladně vyřízené žádosti o vydání nového rozhodnutí z jiné školy.

Pro školní rok 2020/2021 otvíráme 1 třídu s maximálním počtem 30 žáků.

Kritéria přijímacího řízení 2020 – tj. pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení:

 1. Přijímací zkoušky pro 1. kolo se konají 14. dubna (1. termín) a 15. dubna (2. termín). Jedná se o
  jednotné písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. Jejich přípravou a organizací je
  pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý z testů je hodnocen
  maximálně 50 body.
 2. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 2. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným
  dopisem). Přihláška musí být potvrzena základní školou; v případě, že škola přihlášku
  nepotvrdí, je třeba k ní přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení. Lékařské potvrzení o
  způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.
 3. Uchazeč může podat přihlášku až na dvě střední školy. V tom případě koná jednotnou přijímací
  zkoušku na obou školách a do výsledků přijímacího řízení se započítává lepší výsledek z obou
  pokusů.
 4. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetí – tj. za 2.
  pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého
  gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60
  = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů.
 5. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout, je 120 (50 bodů český jazyk, 50 bodů
  matematika, 20 bodů prospěch na ZŠ).
 6. Přijato bude max. 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.
 7. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v testu z českého
  jazyka.
 8. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského
  poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.
 9. Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří
  získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním
  pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.

V Praze 9. 12. 2019                                                                             PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., ředitelka školy

.

Informace k přílohám

Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2020/2021 ve formátech pdf a xlsx.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.