Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení 2021 – tj. pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. Škola pořádá vlastní přijímací zkoušku. Ta se skládá ze 3 částí:

          a) testu z českého jazyka a literatury

           b) testu z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu

           c) přijímacího pohovoru.

 1. Test z českého jazyka a literatury a test z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu budou mít po 30 otázkách a v každém z nich lze dosáhnout maximálně 60 bodů.

 2. V rámci přijímacího pohovoru budeme zjišťovat zájem o obor a motivaci ke studiu a uchazeč v něm může dosáhnout maximálně 20 bodů.

 3. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetní vysvědčení, tj. 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. Případné slovní hodnocení musí být podle § 51 školského zákona převedeno do klasifikace.

 4. Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 160 bodů.

 5. Přihlášky se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným dopisem).

 6. Přijímací zkouška se koná 12. a 13. dubna 2021.

 7. Přijato bude 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů.

 8. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 9. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení.

 10. Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.V Praze 26. ledna 2021                                                                                                                                                          PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                             ředitelka školy

 

.

Informace k přílohám

Ve formátu pdf jsou zde kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.
Zde si můžete rovněž stáhnout formulář „přihlášky na střední školu“ pro školní rok 2021/2022 ve formátech pdf a xlsx.
Pro rodiče nově přijatých studentů přikládáme k nahlédnutí znění Smlouvy o zajištění výuky. Tuto smlouvu uzavírá škola a zákonní zástupci nezletilého studenta nebo zletilý student po odevzdání zápisového lístku.

.