Poradenská činnost školy

Studentům i jejich rodičům poskytuje škola standardní poradenské služby, a to prostřednictvím jednak výchovného poradce a jednak metodika prevence rizikového chování.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství se zaměřuje především na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o poruchy typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo dyskalkulie, ale setkáváme se i se studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním, ať už je to handicap v oblasti zraku, sluchu, tělesné postižení nebo dlouhodobá nemoc. Výchovný poradce úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně-pedagogickými centry a koordinuje v rámci školy pedagogickou činnost a opatření zaměřená na tyto žáky, popř. zajišťuje jejich integraci. Úkolem výchovného poradce je i péče o mimořádně nadané studenty, o studenty sociálně znevýhodněné a o studenty z jiného kulturního prostředí. Výchovný poradce zároveň pracuje jako kariérní poradce; je schopen pomoci při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje profesní zájmy a preference v oblasti volby povolání studentů a provádí individuální poradenství v této oblasti.

Funkci výchovného poradce zastává ředitelka školy PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. Lze se na ni obracet osobně v jejích konzultačních hodinách, prostřednictvím e-mailu alice.kryzova@sskk.cz, popř. telefonicky na čísle 222 365 856.

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování se stala nedílnou součástí výchovy i výuky na střední škole a do značné míry hranice školy přesahuje. Prevence rizikového chování zahrnuje řadu oblastí, mezi nejznámější patří drogové závislosti, alkoholismus a kouření, záškoláctví, šikanování, patologické hráčství aj. V poslední době nabývají na významu i další témata, např. bezpečné používání internetu, poruchy příjmu potravy či jak se bránit násilí v rodině nebo v partnerských vztazích.

Školní metodik prevence sleduje situaci ve škole z hlediska rizik výskytu těchto jevů a uplatňuje formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. Klade důraz na vytváření bezpečného prostředí ve škole a systematickou prací s třídními kolektivy, předchází výskytu nežádoucího chování a jednání.

Úkolem školního metodika prevence je také poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele.

Funkci školního metodika prevence na Střední škole knižní kultury zastává PhDr. Radek Vít, Ph.D. V případě potřeby je možno se na něho obracet v konzultačních hodinách, event. na telefonním čísle 728 043 215 nebo na adrese: radek.vit@sskk.cz.

Níže najdete školní dokumenty, které souvisí s oblastí prevence rizikového chování.