Školní poradenské pracoviště

Studentům i jejich rodičům poskytuje škola standardní poradenské služby, a to prostřednictvím výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence rizikového chování.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství se zaměřuje především na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o poruchy typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo dyskalkulie, ale setkáváme se i se studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním, ať už je to handicap v oblasti zraku, sluchu, tělesné postižení nebo dlouhodobá nemoc. Výchovný poradce úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně-pedagogickými centry a koordinuje v rámci školy pedagogickou činnost a opatření zaměřená na tyto žáky, popř. zajišťuje jejich integraci. Úkolem výchovného poradce je i péče o mimořádně nadané studenty, o studenty sociálně znevýhodněné a o studenty z jiného kulturního prostředí. Výchovný poradce zároveň pracuje jako kariérní poradce; je schopen pomoci při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje profesní zájmy a preference v oblasti volby povolání studentů a provádí individuální poradenství v této oblasti.

Funkci výchovného poradce zastává ředitelka školy PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. Lze se na ni obracet osobně v jejích konzultačních hodinách, prostřednictvím e-mailu alice.kryzova@sskk.cz, popř. telefonicky na čísle 222 365 856.

Školní psycholog

Činnost školního psychologa

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště školy (ŠPP). Spolupracuje v týmu s dalšími členy ŠPP a ostatními pedagogickými pracovníky. Poradenské služby jsou uskutečňovány v souladu s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. (příloha č. 3) v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Okruh činností ŠP:

  • Podpora osobního a osobnostního růstu, rozvoj kompetencí, schopností a dovedností – soft skills

  • Prevence školního neúspěchu, rozbor učebního stylu a technik učení, případné relaxační techniky pro zmírnění trémy a emoční nepohody

  • Práce s třídními kolektivy: seznamovací aktivity, zjišťování klimatu tříd, práce s problémovými třídami a třídami po šikaně, intervence

  • Řešení vrstevnických, partnerských, rodinných vztahů

  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných, žáků – cizinců, žáků sociálně znevýhodněných

  • Screeningová diagnostika pro potřeby specializovaných pracovišť (PPP, SPC, psychiatrie, klinický psycholog, terapeutická a rodinná centra)

  • Krizová intervence

  • Práce s rodiči žáků: informační a podpůrná činnost pro rodiče žáků – konzultace k problémům (např. výchovné a výukové přístupy, studijní obtíže, rizikové chování, kariérová problematika, odkazy na specializovaná pracoviště)

  • Metodická pomoc a podpora pedagogům, konzultace k žákům, podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Funkci školního psychologa na Střední škole knižní kultury zastává PhDr. Iva Světlá. V případě potřeby je možno se na ni obracet v konzultačních hodinách, event. na emailové adrese: iva.svetla@sskk.cz.

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování se stala nedílnou součástí výchovy i výuky na střední škole a do značné míry hranice školy přesahuje. Prevence rizikového chování zahrnuje řadu oblastí, mezi nejznámější patří drogové závislosti, alkoholismus a kouření, záškoláctví, šikanování, patologické hráčství aj. V poslední době nabývají na významu i další témata, např. bezpečné používání internetu, poruchy příjmu potravy či jak se bránit násilí v rodině nebo v partnerských vztazích.

Školní metodik prevence sleduje situaci ve škole z hlediska rizik výskytu těchto jevů a uplatňuje formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. Klade důraz na vytváření bezpečného prostředí ve škole a systematickou prací s třídními kolektivy, předchází výskytu nežádoucího chování a jednání.

Úkolem školního metodika prevence je také poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele.

Funkci školního metodika prevence na Střední škole knižní kultury zastává Mgr. Bára Vencálková. V případě potřeby se na ni můžete obrátit v konzultačních hodinách, event. na telefonním čísle 222 365 886 nebo na adrese: bara.vencalkova@sskk.cz.

Níže najdete školní dokumenty, které souvisí s oblastí prevence rizikového chování.

Školní krizový plán