Školné a jeho placení

Školné od 1. 9. 2022 činí 26 000 Kč na školní rok a hradí se pomocí bezhotovostní platby. Lze ho hradit:

  • měsíčně s výjimkou letních prázdnin; tj. 2 600 Kč, vždy do 15. dne v každém měsíci
  • čtvrtletně, pololetně či jednorázově za celý školní rok; vždy do 15. dne prvního měsíce uvedeného období

Škola poskytuje slevu na školném:

  • ve výši 5 % v případě, že bude školné uhrazeno na celý školní rok nejpozději do 15. září příslušného školního roku, nebo
  • ve výši 2 % v případě, že platba na celé příslušné pololetí bude uhrazena do 15. září pro první pololetí, resp. 15. února pro druhé pololetí

Penále za prodlení s placením školného činí 10 % z dlužné částky za každý, i jen započatý měsíc prodlení.

Pro bezhotovostní platbu používejte prosím následující bankovní spojení:

  • číslo účtu: 19 – 3188190267/0100 u Komerční banky Praha
  • konstantní symbol: neuvádí se
  • variabilní symbol: je přidělen každému studentovi při podpisu smlouvy o zajištění výuky na počátku jeho studia

Doporučujeme využívat některého z níže uvedených způsobů platby:

  • vklad hotovosti v kterékoliv pobočce KB na účet naší školy (pomocí vkladového lístku) – každý měsíc
  • jednorázový příkaz k platbě z účtu v kterékoliv bance v ČR – každý měsíc
  • trvalý příkaz k platbě z účtu v kterékoliv bance v ČR – platí do zrušení