Učební plán

Učební plán vycházející ze Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2010 a aktualizovaný na základě inovací viz dokument Školní vzdělávací program.

Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk (ČJ) 2 2 2 2
Česká literatura (ČL) 1 2 3 3
Světová literatura (SL) 2 2 2 2
Anglický jazyk (A) 4 3 3 4
Německý jazyk (N) / Francouzský jazyk (F) 2/2  2/- 2/- 2/-
Dějepis (D) 2 2 2 2
Společenské vědy (SV) 2 3 3 1
Dějiny filozofie (DF) 1 1 1 1
Dějiny umění (DU) 1 2 1 1
Základy přírodních věd (ZPV) 2 2 0 0
Matematika (M) 4 4 2 2
Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2
Informatika (I) 0 2 2 0
Písemná a elektronická komunikace (PEK) 3 2 0 0
Knihkupectví (Kn) 1 2 2 2
Nakladatelství (Na) 0 0 1 2
Dějiny knižní kultury (DKK) 0 0 1 1
Management a marketing (MaM) 0 0 2 0
Úvod do praxe (ÚP) 2 0 0 0
Volitelné vyučovací předměty
Seminář z anglického / německého jazyka 0 0 2 1
Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu 0 0 0 1
Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky 0 0 0 1
Literární seminář / Seminář z informatiky 0 0 0 2
Nepovinné vyučovací předměty
Dějiny filmu předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků
Dějiny hudby
Dějiny divadla

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost / ročník 1. 2. 3. 4.
Vyučování podle rozpisu učiva 34 33 32 31
Lyžařský výcvikový kurz 1
Sportovně-turistický kurz 1
Odborná praxe (celkem 12 týdnů) 2 4 4 2
Souborná zkouška 1
Maturitní zkouška 2
Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce 3 3 2 2
Celkem týdnů 40 40 40 37