Souborné zkoušky

Souborné zkoušky jsou zařazeny do učebního plánu druhého a třetího ročníku a jejich absolvování je povinné. Ve 2. a 3. ročníku skládají studenti zkoušku z české a světové literatury. Ve 3. ročníku dále skládají zkoušku z cizího jazyka, přičemž si vybírají mezi anglickým a německým jazykem. Do konce září 3. ročníku se studenti rozhodnou, jaký cizí jazyk si pro soubornou zkoušku zvolí. Pro každou dílčí soubornou zkoušku je stanoven zvláštní termín.

Souborné zkoušky z české a světové literatury

Ve druhém a třetím ročníku skládají studenti soubornou zkoušku z české a světové literatury. Zkouška zahrnuje učivo, které bylo doposud probráno v předmětech česká literatura a světová literatura. Zkouška má 2 části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je koncipovaná identicky s profilovou maturitní zkouškou z české a světové literatury, praktická část je založena na interpretaci literárního textu a simuluje společnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Také organizačně probíhají souborné zkoušky velmi podobně jako ústní maturitní zkoušky včetně studijního volna před zkouškou, losování otázky, „potítka“, patnáctiminutového trvání zkoušky nebo přítomnosti maturitní komise. Cíl zkoušky je dvojí: Jednak slouží k systemizaci a zopakování učiva literatury a jednak je to jakási „generálka“ před ostrou maturitní zkouškou.

Termín: K2 – 20. června 2019
Termín: K3 – 19. června 2019

Otázky k souborným zkouškám z Čl-SL K2 2017/2018

 1. Literatura starověké Mezopotámie, Egypta, Indie a Persie
 2. Literatura starověké a středověké Číny, Japonska, Koreje a Ameriky. Bible
 3. Literatura starověkého Řecka
 4. Literatura starověkého Říma
 5. Literatura velkomoravského období a literatura raného středověku v českém státě
 6. Česká literatura vrcholného středověku
 7. Husitská literatura
 8. Světová středověká literatura: územní a národnostní cykly, hrdinská epika
 9. Světová středověká literatura: dvorská lyrika, náboženská, naučná a měšťanská literatura, drama
 10. Předstupeň novověkého myšlení v dílech Danta, Chaucera, Villona a renesance v Itálii
 11. Renesanční literatura ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Nizozemí a Německu
 12. Typy renesančního divadla a W. Shakespeare
 13. Česká renesanční literatura
 14. Evropská barokní literatura
 15. Česká katolická barokní literatura
 16. Česká protestantská barokní literatura
 17. Evropský klasicismus a poklasicistní komedie
 18. Osvícenství a sentimentalismus v evropské literatuře
 19. Obranná fáze národního obrození
 20. Útočná fáze národního obrození

Otázky k souborným zkouškám z Čl-SL K3 2017/2018

 1. Literatura starověké a středověké Mezopotámie, Egypta, Persie, Indie, Japonska, Číny, Koreje a Ameriky. Bible.
 2. Literatura starověkého Řecka a Říma
 3. Česká středověká literatura
 4. Světová středověká literatura
 5. Česká renesanční literatura
 6. Evropský humanismus a renesanční literatura
 7. Česká a evropská barokní literatura
 8. Evropský klasicismus, osvícenství a sentimentalismus
 9. Obranná a útočná fáze národního obrození
 10. Světový preromantismus a romantismus
 11. Český romantismus a počátky realismu
 12. Realismus ve světové literatuře 2. poloviny 19. století
 13. Májovci, ruchovci, lumírovci
 14. Česká próza a drama 2. poloviny 19. století
 15. Český a evropský naturalismus
 16. Prokletí básníci, Česká moderna a nové umělecké směry konce 19. a počátku 20.století
 17. Německy psaná literatura od konce 19. století do poloviny 20. století
 18. Česká poezie 1. poloviny 20. století
 19. Česká a evropská umělecká avantgarda 1. poloviny 20. století
 20. Americká literatura od počátku 20. století do poloviny 20. století
 21. Česká próza 1. poloviny 20. století
 22. Italská a španělská literatura 1. poloviny 20. století
 23. České a světové drama 1. poloviny 20. století
 24. Francouzská a anglická literatura 1. poloviny 20. století
 25. Ruská literatura a severské literatury 1. poloviny 20. století

Souborná zkouška z anglického jazyka

Termín: 8. dubna 2019 (písemná část), 15. dubna 2019 (ústní část)

Písemná část (didaktický test) se skládá ze čtyř částí:

 • praktický jazyk (gramatika a slovní zásoba)
 • poslech – porozumění slyšenému textu
 • porozumění čtenému textu
 • psaní – text na všeobecné téma (lze použít slovník bez přílohy věnované psaní a korespondenci)

Ústní část se skládá ze čtyř částí:

 • otázky vztahující se ke všeobecnému tématu
 • popis obrázku a porovnání obrázků
 • samostatný projev na jedno z profilových témat
 • situace – interakce s učitelem

Všeobecná témata

 1. Personal identification
 2. Family
 3. Home
 4. My city/town/village
 5. School
 6. Free time
 7. Travel
 8. Food
 9. Everyday life
 10. Health and keeping fit
 11. Work
 12. Shops and services

Profilová témata

 1. Holidays and traditions: Halloween, Christmas
 2. Holidays and traditions: St. Patrick´s Day, Easter, Thanksgiving
 3. Genres of literature
 4. A book by a British/American author
 5. Bookshop and library
 6. The system of education in the Czech Republic
 7. The system of education in the UK and the USA
 8. My school
 9. Sports
 10. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 11. The United States of America
 12. My future life (CV, application letter, job interview)
 13. British literature – Renaissance (W. Shakespeare)

Situace (rozhovor)

 1. At a restaurant
 2. Giving directions
 3. Buying a train ticket
 4. At a department store (supermarket/clothes shop)
 5. In a bookshop
 6. Job interview

Souborná zkouška z německého jazyka

Termín: 8. dubna 2019 (písemná část), 15. dubna 2019 (ústní část)

Souborná zkouška se skládá ze dvou částí:

 • písemná část – zaměřuje na prokázání zvládnutí základních gramatických struktur jazyka, lexikálních jevů a systémové stavby jazyka.
 • ústní část- uchazeč je zkoušen, zda dokáže reagovat na běžné situace denního života a dovede plynně mluvit o zadaných tématech.

Písemná část zkoušky se skládá ze 4 částí a uchazeč má být schopen:

 • používat vybrané mluvnické a lexikální struktury
 • porozumět slyšenému textu
 • porozumět čtenému textu
 • napsat text (120 – 150 slov) na zadané téma – možnost použít slovník v knižní podobě

Všeobecná témata

 1. Persönliche Charakteristik
 2. Familie
 3. Mein Zuhause und Wohnen (Leben in der Stadt, auf dem Lande)
 4. Alltagsleben
 5. Freizeit und Hobbys
 6. Gesundheit
 7. Einkaufen
 8. Ernährung

Profilová témata

 1. Bekannte Persönlichkeiten der Buchkultur – Luther/Gutenberg
 2. Klassische Literatur und Romantik – Goethe
 3. Die Buchhandlung
 4. Die Bibliothek
 5. Feste und Bräuche
 6. Kinderliteratur – Gebrüder Grimm – Märchen
 7. Mein Lieblingsbuch und Lieblingsgenre
 8. Berühmte deutschprachige Persönlichkeiten

Situace

 1. Im Restaurant
 2. Im Geschäft (Im Supermarket)
 3. Nach dem Weg fragen (Anweisung geben)
 4. Ausgehen (z. B. Gehen wir ins Kino!)