Účast žáka K3 na Republikovém sněmu České středoškolské unie

Jako člen Studentské rady jsem navrhoval, aby se naše škola stala součástí České středoškolské unie, což je nezávislá studentská organizace fungující od roku 2013. Členem unie se může stát každý student/studentka střední školy, stačí pouze vyplnit formulář na jejich stránkách.

V sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. 2019 unie uspořádala 14. republikový sněm na téma Být či nebýt učitelem. V neděli jsem se osobně dostavil, abych zjistil, jak ČSU funguje a co dělá.

Na úvod nám Viktor René Schilke, což je předseda předsednictva ČSU, společně s Veronikou Elznicovou (1. místopředsedkyně) a Mikulášem Misterkou (2. místopředseda) předvedli velmi pěkně zpracovanou prezentaci na téma Co je náplní ČSU a co za dobu svého působení dokázala. Dozvěděl jsem se tak, že mimo jiné je ČSU členkou OBESSU, což je mezinárodní organizace, která sdružuje studentské samosprávy z převážně evropských zemí jako Finsko, Dánsko nebo třeba Turecko. ČSU aktivně mluví s poslanci, schází se s nimi a debatuje. Současný ministr školství Robert Plaga je nakloněn návrhu zákona o zrušení povinné maturity z matematiky, který se bude v nejbližší době projednávat ve sněmovně.  Další členskou organizací je například organizace SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělání), která sdružuje podobné organizace a pořádá například Kulaté stoly a jiná jednání.

Dlouhodobým projektem ČSU je práce na tom, aby studentské samosprávy byly ustanoveny přímo ve školském zákoně. V současnosti tam jsou pouze zmíněné a tým ČSU aktivně pracuje na sepsání přesného znění, který by se dal znovu k projednání sněmovně. Mají k dispozici materiály z České školní inspekce, mezi jejich hlavní požadavky chtějí uvést nutnost koordinátora ze strany pedagogického sboru (nemůže jím být tudíž sám ředitel/sama ředitelka školy) nebo poskytnutí stanoveného času (i v době vyučování) pro studentskou samosprávu.

Velkým tématem bylo samozřejmě také zavedení povinné maturity z matematiky, což i na naší humanitně zaměřené střední škole je pravidelně velké téma. ČSU sepsala petici, která obsahovala cca 3 800 podpisů studentů napříč republikou, hlavně také chce docílit toho, abychom i my jako zástupci studentstva obepisovali jednotlivé poslance, protože ty je potřeba přesvědčit o tom, že kvalita výuky matematiky není na takové úrovni, aby maturitu mohli úspěšně absolvovat všechny střední školy, včetně odborných, protože zde nejsou pouze gymnázia.

Přednáška se také dotkla tématu Strategie 2030+, která má za cíl obecné cíle vzdělávání, revizi rámcových vzdělávacích programů, které jsou potřeba plnit na každé škole, nebo fungování třídy jako aktivního celku, který se chce zajímat o dění kolem sebe.

Následně nám byly představeny akce a projekty, které ČSU pořádá. Mezi ně patří například víkend studentských samospráv, což je akce sdružující studentské samosprávy, mohou se zde vyměňovat zajímavé nápady a realizovat nové projekty, dále pak meetupy, což je podobná záležitost, pouze s tím rozdílem, že sdružuje samosprávy z jednoho konkrétního města (například z Plzně). Kromě toho pořádá ČSU mnoho debat, zmíněna byla debata na téma Politika a vzdělávání 2.0, která se konala nedávno, účastnili se jí mimo jiné tři poslanci a jeden senátor.

Vize ČSU a její plány do budoucna jsou rovněž ambiciózní. Členové by rádi například nabídli samosprávám fond, ze kterého by mohli jednotlivé studentské rady a parlamenty čerpat finanční prostředky na realizování jejich projektů. Také mají v plánu spustit novou kampaň s pracovním názvem „Mládí za katedrou“, která má oslovit studentky a studentky pedagogických fakult a motivovat je k tomu, aby se opravdu rozhodli jít učit. Kromě toho také chtějí zlepšit působení v lokálních buňkách (tedy zefektivnit pobočky mimo Prahu), podpořit sdílení dobré praxe, jelikož praxe je základní přípravou do budoucího života a měla by být dostatečně kvalitní. Dále pak chtějí, abychom si dali pozor na blížící se krajské volby a dbali na to, kdo bude zastávat funkce městských radních pro školství, chtějí založit vlastní Youtube kanál a vydávat vlastní videa nebo podcasty (dnes velmi populární záležitost).

Po této komplexní úvodní prezentaci jsme se rozdělili do tří skupin a každá skupina měla asi dvacet minut na to, aby se jednoho ze členů předsednictva ptala na jeho/její názory a případně sdělila své připomínky.

Poté následoval krátký oběd a po něm nás přišel navštívit sympatický Sebestian Schupke, což je člen dozorčí rady ČSU. Dozorčí rada je kontrolním orgánem předsednictva a jejím úkolem není zasahovat do obsahu činnosti organizace, ale spíše zastupovat ČSU v právních záležitostech, odpovídá například za správný zápis spolku do příslušných rejstříků, a hlavně kontrolovat činnost předsednictva. Ve svém proslovu nám sdělil, že v minulosti nebyla komunikace mezi dozorčí radou a předsednictvem úplně nejlepší, ale že věří, že nyní to již bude jen a jen lepší.

Poslední činností dne se staly volby. Jako první se museli zvolit noví členové do předsednictva, jelikož to má být pětičlenné a momentálně bylo jen tříčlenné (dva členové odstoupili ze zdravotních důvodů), a tak delegáti, kteří mají v ČSU hlasovací právo, mohli volit ze tří kandidátů, kteří se nám jednotlivě v pěti minutách představili a shrnuli své myšlenky a nápady. Poté jsme úspěšně členy předsednictva zvolili a závěrečným bodem byla symbolická volba nové členky dozorčí rady, která je v současné době v Londýně, a proto nám poslala jen krátké video, kde se představila podobně jako předchozí kandidáti. Symbolická byla proto, že na výběr byla pouze jedna kandidátka, nikdo jiný kandidaturu nezahájil.

Závěrem bych tuto akci shrnul jako velmi inspirující, byla to má první akce pořádaná ČSU a rozhodně jsem si ji užil, načerpal jsem nové podněty, které rád přednesu na naší Studentské radě SŠKK. Naše škola se v průběhu školního roku zapojuje převážně do projektů od Jednoho světa na školách, takže si myslím, že nebude na škodu, když se budeme účastnit i dalších akcí a zdůrazníme tím, že ačkoliv jsme ,,jen“ středoškoláci, záleží nám na českém školství a chceme se aktivně podílet na tom, jak se bude školství dále formovat, a toho dosáhneme jen tehdy, budeme-li členy organizací jako je Česká středoškolská unie.

Rozhodně se nezapomeňte podívat na Facebook a Instagram ČSU.

Tadeáš Novák, K3

.