Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Počet volných míst: 1. Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat osobně v kanceláři školy do 30. 6. 2021, do 10.00. Kritéria přijetí: A) prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. B) Přijímací pohovor zaměřený na zjištění motivace ke studiu. Uchazeč v něm může dosáhnout max. 20 bodů.

Maximální celkový počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 40 bodů. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší známka z předmětu český jazyk a literatura v 1. pololetí 9. ročníku.

Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.

27. 6. 2021                                                                                                PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.                                                                                                                                  ředitelka školy

.