Informace k provozu školy od 1. září 2021 vzhledem k onemocnění covid-19

A. Screeningové testování

Proběhne 1., 6. a 9. září. Nepodstupují ho studenti s dokončeným očkováním (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo po prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Tito studenti doloží příslušný doklad třídnímu učiteli dne 1. září, dále pak vždy bezodkladně v případě změny.

Je možné doložit i negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

Před prvním testováním seznámí studenty s jeho průběhem třídní učitelé.

Pokud se student nepodrobí předepsanému testu, účastní se výuky, ale s trvalým zakrytím úst a nosu ve všech prostorách školy a neúčastní se tělesné výchovy ve vnitřních prostorách.

Pokud student není přítomen na testování, ihned po příchodu do školy se dostaví k otestování do kanceláře školy.

V případě pozitivního výsledku testu odchází zletilý student ihned ze školy, pro nezletilého přijede zákonný zástupce, popř. poskytne písemný souhlas se samostatným odchodem studenta ze školy. Škola studentovi vydá potvrzení o pozitivním testu. Student nebo jeho zákonný zástupce pak bezodkladně kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku k vyšetření PCR. V případě pozitivního PCR testu student nebo jeho zákonný zástupce ihned informuje třídního učitele. V případě negativního PCR testu student předloží třídnímu učiteli příslušný doklad a dále se účastní výuky. Spolužáci pozitivně testovaného studenta při testování 1. a 6. září se dále prezenčně učí, při testování 9. září odcházejí ze školy (nezletilí po udělení písemného souhlasu zákonným zástupcem nebo v jeho doprovodu), pokud jsou neočkovaní nebo neprodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Dále se postupuje jako u pozitivně testovaného studenta.

B. Další pravidla

Po příchodu do školy si všichni studenti důkladně umyjí a vydezinfikují ruce. Hygienu rukou dodržují po celou dobu pobytu ve škole.

Ve společných prostorách školy používají ochranu úst a nosu (respirátor).

Při příznacích infekčního onemocnění zůstávají doma.

Sledují hlavní nástěnku školy, kde budou průběžně vyvěšovány nové informace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.                                                                                                                                ředitelka školy

.